Kursa kods Fizi2025

Kredītpunkti 2

Siltuma procesi

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Fizika un astronomija32168816/01/2013Fizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Uldis Iljins

Inženierzinātņu habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Terra" Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss LIF Būvzinātnes bakalaura un Būvniecības profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Siltuma daudzuma iespējamie izplatīšanās mehānismi: siltuma vadīšana, konvekcija, termiskais starojums, mikroviļņu izplatīšanās, siltuma pārnese ar tvaiku. Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu aprēķināšana. Siltuma izolācijas slāņa optimālā biezuma aprēķināšana, izmantojot inženierekonomiskus apsvērumus. Ūdens difūzijas procesi ēku norobežojošās konstrukcijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par siltuma procesu kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto parādību aprakstīšanai;
• prasmes veikt siltumtehnisko lielumu mērījumus un pielietot zināšanas ēku siltumtehnisko parametru aprēķināšanā;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu siltumtehniskos risinājumos.

Kursa plāns

1 Siltuma vadīšana.
2 Siltuma izplatīšanās konvekcijas ceļā.
3 Termiskais starojums.
4 Vispārīga siltuma pārneses vienādojuma sastādīšana.
5 Sākuma un robežnosacījumu formulēšanaākuma un robežnosacījumu formulēšana.
6 Daudzslāņu vides.
7 Nestacionāri siltuma procesi.
8 Siltuma pārnešana ar tvaika palīdzību.
9 Van-der-Valsa vienādojuma analīze.
10 I un II veida fāžu pārejas.
11 Automātikas nozīme siltuma procesu regulēšanā.
12 Ēku siltināšanas siltumekonomiskie aprēķini.
13 Ēku siltināšanas kapitālieguldījumi.
14 Ēku siltināšanas ekspluatācijas izmaksas.
15 Reducēto izmaksu minimalizācija.
16 Difūzijas procesi. Kondensāta veidošanās būvkonstrukcijās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtam eksāmenam Fizika II. Jābūt vērtējumam visos zināšanu kontroles veidos un jāsavāc vismaz 50% punktu, tai skaitā katrā teorijas kontroldarbā vismaz 5 punkti. Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/ Kontroldarbs uzdevumu risināšanā; 3/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 5; 4/ Patstāvīgā mājas darba iesniegšana un aizstāvēšana. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv