Kursa kods Fizi2023

Kredītpunkti 3

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Kļaviņš

Dr. phys.

author viesdoc.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos un studējot patstāvīgi.
Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• rasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Kinemātika, dinamika
3 Rotācijas dinamika
4 Darbs, jauda, enerģija
5 Šķidrumu mehānika
6 Termodinamika, gāzu procesi
7 Molekulāri kinētiskā teorija
8 Siltuma dzinēji, siltumsūkņi
9 Elektrostatika
10 Līdzstrāvas likumi
11 Magnētiskais lauks vakuumā un vielā
12 Elektromagnētiskā indukcija
13 Brīvas un uzspiestas svārstības, rezonanse
14 Viļņu optika, interference, difrakcija un polarizācija
15 Siltuma starojums, kvantu hipotēze
16 Atomfizikas elementi, lāzeri

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Zināšanu kontrole: Patstāvīgā mājas darba uzdevumu risināšanā aizstāvēšana, laboratorijas darbu aizstāvēšana.

Pamatliteratūra

1. Fizika. Valtera A. red. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and engineers. 6th edition. New York, NY: W.H. Freeman, 2008. 1412 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tehniskais eksperts” nepilna laika studijās .
Atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim.