Kursa kods Fizi2021

Kredītpunkti 3

Fizika I

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Fizika un astronomija5624161620/02/2013Fizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Kļaviņš

Fizikas doktors

author viesdoc.

Antons Gajevskis

Fizikas doktors

Papildliteratūra

1. Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and engineers 6th edition. New York, NY: W.H. Freeman, 2008. 1412 p.
2. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās un profesionālās izglītības "Mašīnu projektēšana un ražošana" studiju programmās pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā. Lekcijās - fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos - uzdevumu risināšanas iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos - eksperimentālā darba iemaņu, rezultātu apstrādes un to grafiskās attēlošanas pamatu apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa plāns

1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Kinemātika
3 Dinamika
4 Rotācijas dinamika
5 Darbs, jauda, enerģija
6 Šķidrumu mehānika
7 Molekulāri kinētiskā teorija
8 Termodinamika, cikliski procesi
9 Kopsavilkums par molekulārfiziku
10 Elektrostatika
11 Viela elektriskajā laukā
12 Elektrostatiskais lauks
13 Kapacitāte
14 Līdzstrāva, elektriskās strāvas likumsakarības
15 .Metālu klasiskā elektronu teorija
16 Kopsavilkums par elektrostatiku un līdzstrāvu

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens, lai tiktu pie eksāmena, jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita summējot vērtējumu semestra laikā. Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 2 ; 2/Kontroldarbi uzdevumu risināšanā - 2 ; 3/Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 9 , patstāvīgo mājas darbu aizstāvēšana - 3. Katru pārbaudi vērtē ar 0 -10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Fizika. Valtera A. red., Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv.