Kursa kods Fizi2018

Kredītpunkti 3

Fizika II

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Magnētiskais lauks vakuumā
2 Magnētiskā plūsma
3 Lorenca spēks
4 Magnētiskais lauks vielā
5 Kopsavilkums par elektromagnētismu
6 Mehāniskās svārstības un viļņi
7 Rimstošas svārstības
8 Elektromagnētiskie viļņi
9 Kopsavilkums par svārstībām un viļņiem
10 Viļņu optika
11 Starojuma polarizācija
12 Starojuma kvantu daba
13 Kvantu mehānikas un atomfizikas elementi
14 Mūsdienu priekšstati par cietas vielas īpašībām
15 Atoma kodola fizikas elementi
16 Kopsavilkums par kvantu mehāniku, vielas uzbūvi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jānokārto eksāmens, lai tiktu pie eksāmena jābūt vērtējumam kursā Fizika I un jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita summējot vērtējumu semestra laikā. Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/ Kontroldarbi uzdevumu risināšanā- 3; 3/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 8. 4/ Patstāvīgo mājas darbu iesniegšana un aizstāvēšana- 3. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem

Pamatliteratūra

1. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th edition. USA New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” un nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšana” pilna laika studijās