Kursa kods Fizi2017

Kredītpunkti 2

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Kinemātika
3 Dinamika
4 Rotācijas kustība
5 Kopsavilkums par mehāniku
6 Molekulāri kinētiskā teorija
7 Termodinamika
8 Cikliski procesi
9 Kopsavilkums par molekulārfiziku
10 Elektrostatika
11 Viela elektriskajā laukā
12 Elektrostatiskais lauks
13 Kapacitāte
14 Elektriskās strāvas likumsakarības
15 Metālu klasiskā elektronu teorija
16 Kopsavilkums par elektrostatiku un līdzstrāvu

Prasības kredītpunktu iegūšanai

nepieciešams savākt vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu semestra laikā (1/ Kolokviji teorijā- 3; 2/ Kontroldarbi uzdevumu risināšanā- 1; 3/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 4; 3/ Patstāvīgie mājas darbi-3). Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp. Ir LLU FB ~ 200 eks.
2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY : W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” un nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšana” pilna laika studijās