Kursa kods Fizi2013

Kredītpunkti 3

Fizika

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Fizika un astronomija5624161620/02/2013Fizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Uldis Gross

Fizikas doktors

author doc.

Ilze Pelēce

Inženierzinātņu doktors

Aizstātais kurss

Fizi2016 [GFIZ2017] Fizika

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.
2. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss MF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas Mežinženieris un Kokapstrāde studentiem.

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa plāns

1 Ievads. Mehānikas pamati- kinemātika
2 Mehānikas pamati- dinamika
3 Mehānikas pamati- rotācijas kinemātika
4 Mehānikas pamati- rotācijas dinamika
5 Virsmas spraigums
6 Kapilārās parādības
7 Šķidrumu viskozitāte
8 Šķidrumu un gāzu plūsmas
9 Skaņa
10 Temperatūra un siltums
11 Siltumapmaiņas procesi
12 Elektriskās parādības
13 Magnētiskās parādības
14 Atoma uzbūves pamati
15 Optikas pamati
16 Kopsavilkums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens, lai kārtotu eksāmenu jāaizstāv visi laboratorijas darbi un jāsavāc vismaz 50% punktu semestra laikā: 1/ Teorijas kontroldarbi- 3; 2/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana- 8; 3/ Uzdevumu risināšanas kontroldarbi- 3; 4/ Patstāvīgo mājas darbi- 3. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem

Pamatliteratūra

1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv
2. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.