Kursa kods Fizi2007

Kredītpunkti 2

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Zanda Gavare

Dr. phys.

author

Uldis Iljins

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, laboratorijas darbiem un mājas darbiem. Lekcijās - fizikas teorijas jautājumu apgūšana un uzdevumu risināšanas metožu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Laboratorijas darbos - eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Mājas darbos – patstāvīga uzdevumu risināšanas un problēmas analīzes apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un mājas darbos.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt konkrētu problēmu skaitlisku risināšanu un rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.

3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un mājas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati. Kinemātika. – 3h
2. Dinamika. Rotācijas kustība. – 6h
3. Darbs, jauda. Enerģija, tās nezūdamības un pārvēršanās likumi. – 2h
4. Šķidrumu un gāzu mehānikas pamati. Strūklas nepārtrauktības, Bernulli, Puazeja un Stoksa likumi. – 3 h
5. Mehāniskās svārstības (harmoniskas, rimstošas, uzspiestas). Rezonanse. – 5h
6. Molekulārfizikas pamati. Pārneses parādības (difūzija, siltuma vadāmība, viskozitāte) un to molekulāri kinētiskā teorija. – 3h
7. Elektrostatiskais lauks, elektriskā lauka intensitāte, Kulona likums, Gausa teorēma. Elektriskās strāvas likumsakarības. Džoula-Lenca likums. – 5h
8. Magnētiskā plūsma, Gausa teorēma magnētiskajam laukam. Lorenca spēks, Ampēra spēks. Magnētiskais lauks vielā. – 5h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmens satur divas daļas:
1. Jautājumi par teorijas daļu;
2. Praktiski uzdevumi par apgūtajām tēmām.

Lai tiktu pie eksāmena, mājas darbiem jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem, kā arī laboratorijas darbiem jābūt izpildītiem un sekmīgi aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Katram studentam tiek piešķirts individuālais mājas darbs, kas sastāv no uzdevumiem, kurus studentam patstāvīgi jāatrisina.
2) Students veic nepieciešamos aprēķinus laboratorijas darbiem un gatavojas to aizstāvēšanai.

3) Students patstāvīgi studē mācību literatūru, gatavojoties uz eksāmenu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1/ laboratorijas darbi (izstrāde un aizstāvēšana) – 4;
2/ mājas darbi (uzdevumu komplekts) – 1.

Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.

2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman. 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais studiju kurss VBF “Būvniecība” otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības neklātienes studijās.