Kursa kods Fizi2007

Kredītpunkti 2

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Uldis Iljins

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Magnētiskais lauks vakuumā.
2 Magnētiskā plūsma.
3 Lorenca spēks.
4 Magnētiskais lauks vielā.
5 Kopsavilkums par elektromagnētismu.
6 Mehāniskās svārstības un viļņi.
7 Rimstošas svārstības.
8 Elektromagnētiskie viļņi.
9 Kopsavilkums par svārstībām un viļņiem.
10 Viļņu optika.
11 Gaismas interference.
12 Gaismas difrakcija.
13 Kvantu mehānikas un atomfizikas elementi.
14 Starojuma polarizācija.
15 Gaismas dispersija .
16 Kopsavilkums par starojumu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto eksāmens, lai tiktu pie eksāmena jābūt ieskaitei kursā Fizika I un: 1/aizstāvēti kontroldarbi uzdevumu risināšanā - 2; 2/ Aizstāvēti laboratorijas darbi.

Pamatliteratūra

1. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman. 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts LIF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība”.