Kursa kods Fizi1011

Kredītpunkti 3

Fizika

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Fizika un astronomija48321620/02/2013Fizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Fizikas doktors

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.
2. Grabovskis R. Fizika, Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
3. Белановский А. С. Основы биофизики в ветеринарии. Моcква: Дрофа, 2007. 330 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi.
Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, skaidro jautājumus par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa plāns

1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Mehānikas pamati
3 Virsmas spraigums
4 Kapilārās parādības
5 Šķidrumu viskozitāte
6 Šķidrumu un gāzu plūsmas
7 Skaņa
8 Temperatūra un siltums
9 Siltumapmaiņas procesi
10 Difūzija un osmoze
11 Elektriskais lauks, tā nozīme
12 Nervu signālu izplatīšanās
13 Magnētiskās parādības
14 Optiskās ierīces
15 Gaisma, tās likumsakarības
16 Kopsavilkums par starojuma bioloģisko nozīmi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens, lai tiktu pie eksāmena jāsavāc vismaz 50% punktu par darbu semestra laikā: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 8. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv
2. U. Gross Materiāli VMF studentiem. http://estudijas.llu.lv
3. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c., Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.