Kursa kods Fizi1005

Kredītpunkti 1.50

Fizikas pamati

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Kļaviņš

Dr. phys.

author viesdoc.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Aizstātais kurss

Fizi1009 [GFIZ1012] Fizikas pamati

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos un studējot patstāvīgi.
Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Kinemātika
3 Dinamika
4 Rotācijas kinemātika
5 Šķidrumu mehānika
6 Molekulārfizika
7 Termodinamika
8 Elektrostatika
9 Līdzstrāva
10 Elektromagnētisms
11 Svārstības
12 Viļņi
13 Viļņu optika
14 Optiskās ierīces
15 Starojuma kvantu daba
16 Atomfizikas elementi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi- 2; 2/Praktisko darbi kontroldarbi - 2; 3/Ieskaite. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem. Lai kārtotu ieskaiti jāsavāc 50% punktu .

Pamatliteratūra

1. Šilters E., Reguts V., Cābelis A. Fizika 10. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2004. 256 lpp.
2. Krūmiņš J., Branka V., Puķītis P. Fizika 11. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 310 lpp.
3. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997.]. 290 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte. ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības enerģētika, Lauksaimniecības inženierzinātne Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas pilna un nepilna laika studijās.
Atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim.