Kursa kods Fizi1003

Kredītpunkti 2

Fizikas pamati

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos un studējot patstāvīgi.
Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Kinemātika
3 Dinamika
4 Rotācijas kinemātika
5 Šķidrumu mehānika
6 Molekulārfizika
7 Termodinamika
8 Elektrostatika
9 Līdzstrāva
10 Elektromagnētisms
11 Svārstības
12 Viļņi
13 Viļņu optika
14 Optiskās ierīces
15 Starojuma kvantu daba
16 Atomfizikas elementi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto ieskaite, lai tiktu pie ieskaites jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita summējot vērtējumu semestra laikā. Zināšanu kontrole: 1/ Teorijas kontroldarbi - 2; 2/ Kontroldarbi uzdevumu risināšanā - 2. Katru pārbaudi vērtē ar 0 - 10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Šilters E., Reguts V., Cābelis A. Fizika 10. klasei. Lielvārde: Lielvārds, 2004. 256 lpp.
2. Krūmiņš J., Branka V., Puķītis P. Fizika 11. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 310 lpp.
3. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei . Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 290 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss Datorvadības un Programmēšanas Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas pilna laika studijās.