Kursa kods Filz5006

Kredītpunkti 2

Izglītības filozofija

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Filozofija, ētika un reliģija32161624/05/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Leonards Leikums

Filozofijas doktors

Papildliteratūra

1. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2000., 248 lpp.
2. Izglītības attīstības koncepcija 2002.-2005. Rīga, 2002. Internetā.
3. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 394 lpp.
4. Education&Sustainable Development. First Steps Toward Changes. Vol.1. Daugavpils, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Skolotājs Rīga: Raka, ISSN 1691-0982.
2. Skolotāja almanahs. Rīga: Zvaigzne ABC.. ISSN 1691-1989 .
3. European Journal of Education. Paris, Publicer Wiley-Blackwell, European Institute of Education. ISSN 00141-8211.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss pilna un nepilna laika TF pedagoģijas maģistrantūras programmai

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par pedagoģijas filozofiskajām problēmām, to risinājumiem sabiedrības attīstības gaitā, par izglītības konceptuālajiem modeļiem mūsdienās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta humānās pedagoģijas virzienam. Kurss orientē izglītības filozofijas idejas izmantot praktiskajā darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par izglītības filozofiskajām problēmām filozofijas un pedagoģijas vēsturē un mūsdienās.
Prasmes analizēt un vērtēt dažādus konceptuālos modeļus izglītības filozofijā, prasmes pamatot un prezentēt savu viedokli.
Kompetences - pieņemt filozofiski pamatotus lēmumus savā atbildības jomā.

Kursa plāns

1 Izglītības filozofijas raksturojums.
2 Izglītības konceptuālā analīze.
3 Izglītības filozofijas un ētikas idejas Senās Indijas un Ķīnas filozofijā.
4 Izglītības filozofijas un ētikas idejas Antīkajā filozofijā.
5 Izglītība un kultūra viduslaikos un renesansē.
6 Izglītības filozofijas idejas 17.gs. un apgaismības laikmetā Eiropā.
7 I. Kanta un G. Fihtes, Hēgeļa ideju nozīme izglītības filozofijā.
8 K. Marksa filozofiskā koncepcija tās ietekme uz izglītību.
9 A.Šopenhauera un F. Nīčes filozofisko uzskatu nozīme cilvēka izpratnē.
10 Pragmatisma koncepcijas nozīme izglītības filozofijā.
11 20.gs. filozofijas virzienu devums izglītības filozofijā.
12 Kultūra un vērtībizglītība.
13 Personības attīstības filozofija.
14 Apziņas problēma izglītības filozofijā.
15 Izglītības attīstības prognozes 21.gs.
16 Referātu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju un semināru apmeklējums 30 %, zinātniskā referāta (minimālais. apjoms 10 lpp.) prezentācija 70 %.

Pamatliteratūra

1. Alijevs R. Izglītības filosofija XXI gadsimts. Rīga: Retorika A., 2005., 287 lpp.
2. Pavlovs O. Izglītības filozofija: lekciju kurss. Rīga: 2002.
3. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: 1998., 656 lpp.
4. Broks A. Izglītības sistemoloģija. Rīga: 2000., 175 lpp.