Kursa kods Filz5001

Kredītpunkti 2

Retorika

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Filozofija, ētika un reliģija32161629/11/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Evija Caune

pedagoģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Brēdmeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp.
2. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
3. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003. 126 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas Pasaule. izd. "DARO Cēsis", ISSN 1691-0435.
2. Kultūras Forums: fakti un argumenti: nedēļas laikraksts. Rīga: Platforma. ISSN 1691-1946.
3. Contemporary Argumentation & Debate

Piezīmes

Obligāts studiju kurss SZF maģistra studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija". Izvēles studiju kurss citu fakultāšu maģistra studiju programmām pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kursā tiek aplūkota retorikas jeb oratora mākslas vēsture, tās vieta un loma mūsdienās. Publiskā runa, retoriskie paņēmieni, prezentācija. Oratora, auditorijas un ziņojuma analīze. Publiskas runas struktūra un sagatavošana. Publiskas uzstāšanās tehnika. Pārliecināšanas paņēmieni. Argumentācijas analīze. Polemikas stratēģijas un taktikas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par oratormākslu, retoriku, publiskās runas pamatiem, argumentāciju un tās korektu izmantošanu polemikā un pārliecināšanā.
Prasmes izveidot publisku runu, izmantot retorisku paņēmienus auditorijas pārliecināšanai, izmantot korektus argumentācijas paņēmienus polemikā.
Kompetence - spēja uzstāties publiski un pārliecināt auditoriju.

Kursa plāns

1 Retorikas jeb oratora mākslas vēsture
2 Publiskā runa, retoriskie paņēmieni.
3 Oratora, auditorijas un ziņojuma analīze.
4 Publiskas runas struktūra un sagatavošana.
5 Tēmas izvēle, runas loģiskā uzbūve
6 Valoda un neverbālā saziņa
7 Publiskas uzstāšanās tehnika
8 Argumentācijas analīze
9 Polemikas stratēģijas un taktikas
10 Prezentācijas struktūra.
11 Efektīvākās pārliecināšanas stratēģijas
12 Publiskas runas treniņš
13 Publiskas runas treniņš
14 PP prezentācijas izveide.
15 Izklaidējošas runas specifika
16 Oratora mākslas pašnovērtējums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāts 80% nodarbību apmeklējums. Runas analīze e-studiju vietnē. Publiskā uzstāšanās individuāli vai pa pāriem. Izpildītie praktiskie darbi.

Pamatliteratūra

1. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Efektīvi pārliecināšanas paņēmieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 124 lpp.
2. Mencelis V. Retorika. Rīga: BALTA eko, 2002. 126 lpp.
3. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005. 688 lpp.
4. Bariss V. Lietišķā prezentācija. Jelgava: LLU, 2008. 57 lpp.