Kursa kods Filz3003

Kredītpunkti 2

Retorika

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Filozofija, ētika un reliģija32161622/03/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Evija Caune

pedagoģijas maģistrs

author vieslekt.

Elīna Apsīte

humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā

Papildliteratūra

1. Brēdemeiers K. Melnā retorika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008., 167 lpp.
2. Prokofjeva N. Lietišķo sarunu māksla. Rīga: Jumava, 2006., 156 lpp.
3. Mencels V. Retorika. Rīga: BALTA eko, 2002., 124 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Psiholoģijas pasaule". Izd. DARO Cēsis, ISSN 1691-0435.
2. "Kultūras forums" ISSN1691-1946.
3. "Psiholoģija mums". Izd. HROPT, ISSN 1691-0982.

Piezīmes

Izvēles kurss TF 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” bakalaura studiju programmai nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Retorikas jeb oratora mākslas vēsture, tās vieta un loma mūsdienās. Publiskā runa, retoriskie paņēmieni, prezentācija. Oratora, auditorijas un ziņojuma analīze. Publiskas runas struktūra un sagatavošana. Publiskas uzstāšanās tehnika. Argumentācijas analīze. Polemikas stratēģijas un taktikas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par oratormākslu, retoriku, publiskās runas pamatiem, argumentāciju un tās korektu izmantošanu polemikā.
Prasmes izveidot publisku runu, izmantot retorisku paņēmienus auditorijas pārliecināšanai, izmantot korektus argumentācijas paņēmienus polemikā.
Kompetence - spēja uzstāties publiski un pārliecināt auditoriju.

Kursa plāns

1 Retorikas jeb oratora mākslas vēsture.
2 Publiskā runa, retoriskie paņēmieni
3 Oratora, auditorijas un ziņojuma analīze.
4 Publiskas runas struktūra un sagatavošana
5 Tēmas izvēle, runas loģiskā uzbūve.
6 Valoda un neverbālā saziņa.
7 Publiskas uzstāšanās tehnika.
8 Argumentācijas analīze.
9 Vingrinājumi argumentācijā.
10 Polemikas stratēģijas un taktikas.
11 Polemikas stratēģijas un taktikas - praktiski vingrinājumi.
12 Izklaidējošas un informatīvas runas specifika.
13 Prezentācijas struktūra .
14 Publiskas runas treniņš.
15 Publiskas runas treniņš - video analīze.
16 Oratora mākslas pašnovērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% nodarbību apmeklējums. Runas sagatavošana, publiskā runa videotreniņā. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Timotijs Dž.Keigals. Uzstāšanās māksla. Rīga: Arka, 2008., 214 lpp.
2. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008., 328 lpp.
3. Bariss V. Lietišķā publiskā runa. Jelgava: LLU, 2008., 57 lpp.
4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005., 688 lpp.