Kursa kods Filz3002

Kredītpunkti 2

Prezentācija un retorika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Evija Gurgāne

Mg. paed.

author vieslekt.

Elīna Apsīte

Mg. phil.

Kursa anotācija

Retorika kā saziņa. Saziņas psiholoģiskie aspekti. Oratora tehnika un lietišķā prezentācija, publiskā runa. Prezentācija un teksta veidošana un analīze. Runu veidi un stili. Argumentācija teksta veidošanā, analīzē un polemikā. Polemikas stratēģija un taktika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par retoriku, oratormākslu, publisko runu, argumentāciju un polemiku.
Prasmes: oratora tehnikas un lietišķās prezentācijas veidošanas prasmes, publiskās runas un prezentēšanas prasmes.
Kompetences: sabiedrības pārvaldes darbinieka un ierēdņa argumentētas runas un komunikatīvā kompetence.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Retorika kā saziņa.
2 Komunikācijas struktūra, tipi un modeļi.
3 Retorika kā publiskas runas māksla un mācība par pārliecināšanu.
4 Saziņas psiholoģiskie aspekti.
5 Ziņojuma vizuālā, vokālā un verbālā komponentu analīze.
6 Auditorijas novērtēšana un tās ietekmēšanas paņēmieni.
7 Argumentācija teksta veidošanā, analīzē un polemikā.
8 Tēze, argumenti un demonstrācija.
9 Teksta referāta, prezentācijas sagatavošanas metodika.
10 Pierādījums un atspēkojums.
11 Prezentācija un publiska runa.
12 Prezentācijas uzbūve. Prezentācijas sagatavošanas etapi.
13 Uzmanības piesaistes un noturēšanas paņēmieni.
14 Polemikas stratēģija un taktika.
15 Polemikas un diskusijas attīstības stadijas un pamatprincipi.
16 Lēmumu pieņemšana. Pārliecināšana un pārrunu vadīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% nodarbību apmeklējums. Runas sagatavošana, publiskā runa videotreniņā. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bariss V. Lietišķā prezentācija. Jelgava: LLU, 2009., 57 lpp.
2. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005., 688 lpp.
3. Mencels V. Retorika. Rīga: BALTA eko, 2002., 126 lpp.
4. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Efektīvi pārliecināšanas paņēmieni. Zvaigzne, 2009., 124 lpp.

Papildliteratūra

1. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003., 126 lpp.
2. Brēdmeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija Rīga: Zvaigzne ABC, 2008., 167 lpp.
3. Keigals T. Dž. Uzstāšanās māksla Rīga: Atēna, 2008., 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Philosophy and Rhetoric, Penn State University Press. E-ISSN: 1527-2079 Print ISSN: 0031-8213.
2. American Rhetoric: The Power of Oratory in the United States. [tiešsaiste]. [skatīts 07.06.2011.]. Pieejams: http://www.americanrhetoric.com/
3. Rhetoric Review, Routledge, ISSN: 1532-7981 (electronic) 0735-0198 (paper)
Rhetoric Review. [tiešsaiste] Online ISSN 1532-7981. [skatīts 08.06.2011.] Pieejams: EBSCOhost http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=GUG&site=ehost-live

Piezīmes

Obligāts kurss SZF pilna un nepilna laika profesionālajai bakalaura studiju programmai "Sabiedrības pārvalde".