Kursa kods Filz2012

Kredītpunkti 2

Filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Aizstātais kurss

Filz1009 [GFIL1009] Praktiskā filozofija

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas mūsdienu aktuālajās filozofijas problēmās, filozofijas vēsturē, ētikā un estētikā, attīsta filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas, seminārus un patstāvīgā darba referātu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zināt un izprast galvenās filozofijas problēmas, galvenos attīstības posmus, idejas un koncepcijas, izprast ētiskās un estētiskās vērtibas.
• Prasmes - analizēt un novērtēt mūsdienu problēmas, tehnikas attīstību filozofijas aspektā.
• Kompetence - pielietot filozofijas zināšanas un prasmes savā praktiskajā darbībā

Kursa saturs(kalendārs)

1 Filozofija, tās loma sabiedrībā
2 Antīkā filozofija
3 Viduslaiku un renesanses laikmeta filozofija
4 17.gs. filozofija
5 18.gs. apgaismības filozofija
6 19.gs. filozofija Eiropā
7 20.gs. filozofijas virzieni
8 Esamība un daba
9 Pasaules izziņa
10 Zinātnes filozofija
11 Filozofija kā mācība par vērtībām
12 Sociālā filozofija
13 Tehnikas filozofija
14 Nākotnes perspektīvas un cilvēces stratēģija
15 Patstāvīgo darbu prezentācija
16 Patstāvīgo darbu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums akumulējas no vērtējumiem semestra laikā. Akumulējošo vērtējumu veido: lekciju apmeklējums - 20 %; darbs semināros - 40 %; referāts - 40 %.

Pamatliteratūra

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 650 lpp. ISBN 9984-17-119-1
2. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 223 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
4. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp. ISBN 9984176088

Papildliteratūra

1. Rubenis A. 20.gs. kultūra Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 456 lpp. ISBN: 9984-36-359-7p.
2. Kūle M. Eirodzīve. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006. 435 lpp. ISBN10: 9984624382, ISBN13: 9789984624389
3. Klīve V. Rīcības ceļos. Rīga: Zinātne, 1998. 149 lpp. ISBN 5796611941

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas Laiks. Rīga : Rīgas laiks. ISSN 1407-1622
2. Satori interneta žurnāls. [tiešsaiste] [skatīts 27.03.2013.]. Pieejams: http://www.satori.lv

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecības inženierzinātne” pilna un nepilna laika studijās.