Kursa kods Filz2009

Kredītpunkti 2

Lietišķā etiķete un protokols

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareĒtika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Inga Vanaga

Mg. sc. soc.

author vieslekt.

Anna Rāta

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kurss attīsta studentu efektīvas komunikācijas un pozitīvas saskarsmes kompetenci, sniedzot zināšanas par etiķetes un protokola normām lietišķajā saskarsmē ar savas iestādes darbiniekiem un klientiem, pārstāvot iestādi attiecībās ar citām organizācijām, kā arī starpnacionālas un starpkultūru saskarsmes situācijās. Apgūstot studiju kursu, studenti būs attīstījuši prasmes rīkoties saskaņā ar etiķetes prasībām dažādās lietišķās saskarsmes situācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti apgūst zināšanas par etiķetes un protokola normām lietišķajā saskarsmē, gūst ieskatu publiskās un pārvaldes ētikas normās, attīsta zināšanas par etiķetes prasībām multikultūru saskarsmē.
Studenti izkopj prasmes ievērot etiķetes normas dažādās lietišķās saskarsmes situācijās: pārstāvot iestādi attiecībās ar citām organizācijām un sabiedrību, starpkultūru un starpnacionālās saskarsmes situācijās. Studenti attīsta prasmes rīkoties saskaņā ar pārvaldes darbinieku profesionālo ētiku.
Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīsta efektīvas komunikācijas un pozitīvas saskarsmes kompetenci ar savas iestādes darbiniekiem un klientiem, kā arī pārstāvot iestādi attiecībās ar citām organizācijām un sabiedrību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Etiķetes būtība, tās veidi.
2 Etiķetes nozīme sabiedrības dzīvē.
3 Sasveicināšanās.
4 Iepazīšanās.
5 Vizītkartes, to pasniegšanas veidi un lietošana.
6 Tālruņa lietošanas etiķete.
7 Sarakstes etiķete.
8 Pieņemšanas un prezentācijas.
9 Apģērba kultūra.
10 Galda kultūra.
11 Dāvanas un suvenīri. Dāvana vai "kukulis".
12 Sanāksmes un prezentācijas, to struktūra.Telpu iekārtojums sanāksmēs.
13 Etiķetes normas citās valstīs.
14 Protokols un tā nozīme starptautiskajās attiecībās.
15 Neverbālās etiķetes elementi.
16 Lietišķās etiķetes un protokola praktisko piemēru analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums un dalība praktiskajās nodarbībās - ne mazāk 75% no nodarbību skaita, referāta izstrāde, prezentācijas sagatavošana un prezentēšana par lietišķās etiķetes normām kādā no pasaules valstīm. Kursa noslēguma vērtējums - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Kincāns V. Etiķete. - Rīga: Biznesa partneri, 2003.- 268 lpp.
2. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.- 400 lpp.
3. Odiņa A. Protokols. Rokasgrāmata. - Rīga: Zelta grauds, 2003.- 239 lpp.
4. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. - Rīga: Jumava, 2003.- 306 lpp.

Papildliteratūra

1. Mouls Dž. Biznesa kultūra un etiķete Eiropas valstīs. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2003. - 335 lpp.
2. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.- 272 lpp.
3. Pīzs A., Pīza B. Ķermeņa valoda. - R.: Jumava, 2006. - 414 lpp.
4. Пост П. Энциклопедия этикета. Москва: Эскимо, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Direktors : Baltijas mēneša lietišķais žurnāls. Rīga : Mamuts. ISSN 1691-2160.
2. Дом и семья. Этикет [Tiešsaiste] [Skatīts 03.03.2011.]. Pieejams: http://www.homefamily.rin.ru/cgi-bin/short.pl?pdr=15.
3. Деловой этикет [Tiešsaiste] [Skatīts 03.03.2011.]. Pieejams: http://www.wclub.org.ua/career/etiket.html.

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss LLU visu fakultāšu bakalaura studiju programmu pilna un nepilna laika studentiem un maģistrantiem.