Kursa kods Filz1028

Kredītpunkti 2

Latvijas kultūrvide

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareKultūras filozofija

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums07.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silva Barševska

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Latvijas kultūrvides kursa mērķis - iepazīstināt ar kultūrvides veidošanos, tās materiālajiem, sociālajiem un garīgajiem aspektiem Latvijā. Kursā tiek apskatīti kultūrvidi veidojošie objekti, sabiedrības piedalīšanās kultūrvides radīšanā un uzturēšanā. Tas ļaus novērtēt kultūrvides nozīmi, tās uzturēšanas nepieciešamību un savas iespējas piedalīties tās veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Kurss sniedz zināšanas par Latvijas kultūrvidi, to veidojošiem materiālajiem objektiem, sociālajiem un garīgajiem aspektiem, tradīciju nozīmi, kultūriestāžu un organizāciju lomu kultūrvides uzturēšanā, kultūrvides izmaiņām.
• Prasmes: Kursā apgūtais materiāls veicina prasmes dziļāk izprast kultūrvides nozīmi sabiedrībā, analizēt tās izmaiņas, spēt novērtēt kultūrvides ietekmi uz tautsaimniecību un tās ekonomisko un sociālopotenciālu.
• Kompetence: Kursā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ļauj piedalīties kultūras nozaru projektu veidošanā, koordinācijā un uzraudzībā, darboties kultūrvidi iespaidojošu objektu radīšanā un uzturēšanā, konsultēties ar dažādām interešu grupām kultūrvidei svarīgos jautājumos.

Kursa plāns

1 Ievads. Kultūrvide un kultūrtelpa.
2 Kultūrvides historiogrāfija Latvijā.
3 Kultūrvidi veidojošie materiālie, sociālie un garīgie aspekti.
4 Ekonomiskās situācijas ietekme uz kultūrvidi.
5 Latvijas reģionu kultūrvides atšķirības
6 Kultūrvēsturiskie objekti kā kultūrvides sastāvdaļa.
7 Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijā.
8 Nemateriālās kultūras mantojums Latvijā.
9 Nemateriālās kultūras mantojums Latvijā.
10 Reliģijas nozīme Latvijas kultūrvidē.
11 Izglītības un kultūras iestāžu darbība kultūrvides veidošanā.
12 Pašvaldību un NVO darbības nozīme kultūrvides veidošanā.
13 Latvijas pilsētu kultūrvide.
14 Rīga kā Latvijas kultūras centrs.
15 Multikulturālā vide.
16 Moderno tehnoloģiju iespaids uz kultūrvidi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams 75% nodarbību apmeklējums, patstāvīgais darbs ar uzstāšanos un apmeklējums 75% semināru, 2 kontroldarbi semestra laikā, ieskaite ar atzīmi (atzīme veidojas no patstāvīgā darba un kontroldarbu novērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Latvijas kultūras vēsture. Austra Avotiņa u. c. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 507 lpp.
2. Bendiksens P. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 382 lpp.
3. Kultūras iestāžu darbība Latvijā: Informatīvs apskats. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2008.
4. Latvijas Republikas likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” [ tiešsaite] [Skatīts 04.01.2015.] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=72551

Papildliteratūra

1. Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļi: aizsardzība un izmantošana. Red. S. Cimermanis. Rīga: Zinātne, 1988. 186 lpp.
2. Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere. Sast.A.Rožkalne. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Rīga: Zinātne, 2000. 203 lpp.
3. Zeile P. Latgales kultūras vēsture: no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2006. 746 plp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. LU Latvijas vēstures institūts.Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.
2. Meklējumi un atradumi: rakstu krājums. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.Rīga: Zinātne, 2004-
3. Vides Vēstis. Zaļā dzīves stila žurnāls/biedrība "Vides Vārds"

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3 daļa) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzieniem „Lauku tūrisma vadība” un „Lauku sētas uzņēmējdarbība” pilna laika studijās 6.sem., nepilna laika studijās 7.sem.