Kursa kods Filz1025

Kredītpunkti 2

Filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

author lekt.

Silva Barševska

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studenti apgūst filozofijas vēsturi, ētiku un estētiku, analizē mūsdienu aktuālās globālās problēmas, veido diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par filozofiskās domas attīstību, par galvenajām filozofijas problēmām mūsdienās, par ētikas un estētikas problemātiku mūsdienu sabiedrībā.
• Prasmes - prasme pielietot filozofiskās zināšanas sabiedrības vēsturisko procesu analīzē; prasme radoši domāt un filozofiski atspoguļot mūsdienu sabiedrības attīstību; novērtēt sabiedrībā aktuālos ētikas un estētikas jautājumus, prasme filozofiski pamatot savu pasaules uzskatu.
• Kompetence – būt kompetentam filozofijas jomā, būt kompetentam sabiedrības garīgo un sociālpolitisko procesu norisē, spēt novērtēt to ietekmi uz nozares attīstību, risināt aktuālas ētiskas problēmas, pieņemt efektīvākus lēmumus savā profesionālajā darbībā, atbilstoši situācijas izmaiņām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Filozofija, tās loma sabiedrībā.
2 Filozofija Senajā Indijā un Ķīnā.
3 Antīkā filozofija.
4 Viduslaiku filozofija.
5 Renesanses laika filozofija.
6 Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā.
7 18. gs. apgaismības filozofija.
8 Vācu klasiskā filozofija.
9 19.gadsimta filozofija Eiropā.
10 20.gadsimta filozofijas virzieni.
11 Pasaules ontoloģiskās problēmas mūsdienu filozofijā.
12 Mūsdienu sociālās filozofijas problēmas.
13 Ētikas un estētikas priekšmets un struktūra.
14 Ētiskā un estētiskā attieksme pret sevi.
15 Ētiskā un estētiskā attieksme pret līdzcilvēku.
16 Ekoloģiskā ētika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 ballu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts , eseja 30%, lekciju apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%.

Pamatliteratūra

1. Filozofijas atlants: attēli un teksti /P.Kuncmanis, F.P.Burkards, F.Vīdmanis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 251 lpp. ISBN: 9984-17-601-0
2. Klīve V.Gudrības ceļos. Rīga: Zinātne, 1996. 224 lpp. ISBN 579661150X
3. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp. SBN 9789984171197
4. Praktiskā filozofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.

Papildliteratūra

1. Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības meklējumos. Rīga: BA Turība, 2006. 317 lpp. ISBN N 9984766799.
2. Cimmers R. Filosofu portāls. Rīga: Jumava, 2007. 277 eks. ISBN .9789984382586
3. Lasmane S. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. Rīga: LU akad. apgāds, 2006. 311 lpp. ISBN9984802191

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kentaurs. Rīga: Minerva. ISSN 1019-5351
2. Rīgas Laiks. Rīga : Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622
3. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Российская академия наук. Институт философии. Москва : Наука, 1947 -. ISSN 0042-8744
4. Satori. [tiešsaiste] [skatīts 21.03.2013.]. Pieejams: www.satori.lv

Piezīmes

Obligāts studiju kurss EF akadēmiskajai studiju programmai "Ekonomika" pilna un nepilna laika studijās.