Kursa kods Filz1016

Kredītpunkti 2

Filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studenti apgūst filozofijas vēsturi un analizē mūsdienu aktuālās globālās problēmās, un veido diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par filozofiskās domas attīstību;
par galvenajām filozofijas problēmām mūsdienās;
pasaules uzskata zināšanas.
Prasmes - prasme pielietot filozofiskās zināšanas sabiedrības vēsturisko procesu izpratnē;
prasme radoši domāt un filozofiski atspoguļot mūsdienu sabiedrības attīstību;
prasme filozofiski pamatot savu pasaules uzskatu.
Kompetence – būt kompetentam filozofijas jomā, risinot aktuālas problēmas, pieņemot svarīgus lēmumus savā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Filozofija tās priekšmets, struktūra, funkcijas.
2 Filozofija tās priekšmets, struktūra, funkcijas.
3 Filozofija Senajā Indijā, Ķīnā.
4 Antīkā filozofija.
5 Antīkā filozofija.
6 Viduslaiku filozofija.
7 Renesanses laika filozofija.
8 Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā
9 18. gs. apgaismības filozofija.
10 Vācu klasiskā filozofija.
11 Marksisma filozofija.
12 Dzīves filozofija, eksistenciālisms. Postmodernisms.
13 Izziņas problēmas filozofijā.
14 Mūsdienu sociālās filozofijas problēmas.
15 Patstāvīgā darba prezentācija.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%, lekciju apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz ieskaites vai eksāmena darbam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.

Pamatliteratūra

1. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
2. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Klīve V. Gudrības ceļos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 224 lpp.
4. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Kuncmanis P. Filozofijas atlants: attēli un teksti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 251 lpp.
2. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp.
3. The shorter Routledge encyclopedia of philosophy. London; and New York: Routledge, 2005. 1077 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kentaurs. Izd. "Minerva" ISSN 1019-5351.
2. Rīgas Laiks. SIA "Rīgas laiks" ISSN 1407-1622.
3. Вопросы философии. Mосква.: "Наука" ISSN 0042-8744.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss SZF profesionālajai bakalaura studiju programmai "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās.