Kursa kods Filz1015

Kredītpunkti 2

Ētika, estētika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Filozofija, ētika un reliģijaEstētika un mākslas filozofija32161629/11/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Leonards Leikums

Filozofijas doktors

Papildliteratūra

1. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 153 lpp.
2. Burjo N. Attiecību estētika. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2009. 144 lpp.
3. Kūle M. Eirodzīve. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006. 435 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas Laiks. SIA "Rīgas laiks" ISSN 1407-1622
2. Laikraksta "Diena" piektdienas pielikums "Kultūra"
3. www.satori.lv

Piezīmes

Obligāts studiju kurss SZF profesionālajai bakalaura studiju programmai "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par ētikas pamatprincipiem, galvenajām ētikas un estētikas kategorijām, ētisko un estētisko ideju vēsturi. Kurss attīsta prasmes analizēt mūsdienu praktiskās ētikas problēmas un problēmsituācijas. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbus grupās, studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par ētikas pamatprincipiem, galvenajām ētikas un estētikas kategorijām, ētisko un estētisko ideju vēsturi;
• Prasmes formulēt mūsdienu ētikas problēmas, tās analizēt, salīdzināt viedokļus, vērtēt mākslas darbu estētiskās kvalitātes;
• Kompetence atbildīgi risināt problēmas, vērtēt zināšanas un prasmes, integrēt tās tālākajā profesionālajā darbībā.

Kursa plāns

1 Ētika, morāle, tikumība
2 Ētiskās vērtības
3 Ētiskās vērtības
4 Morālā orientācija
5 Ētikas kodeksi
6 Ētisko situāciju analīze.
7 Morālā regulācija.
8 Estētiskās vērtības.
9 Ētiskās un estētiskās domas attīstība.
10 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti
11 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti.
12 Darba un jaunrades ētika un estētika
13 Kultūru daudzveidība un ētika
14 Postmodernisma tendences ētikā un estētikā
15 Patstāvīgo darbu prezentācija
16 Patstāvīgo darbu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%, lekciju apmeklējums - 10%, eksāmena vai ieskaites darbs - 30%

Pamatliteratūra

1. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1995. 252 lpp.
3. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne, 1996. 222 lpp.
4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 90 lpp.