Kursa kods Filz1009

Kredītpunkti 2

Praktiskā filozofija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Filozofija, ētika un reliģijaEstētika un mākslas filozofija32161629/11/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Juris Vuguls

Filozofijas doktors

author doc.

Leonards Leikums

Filozofijas doktors

Papildliteratūra

1. Klīve V. Rīcības ceļos. Rīga: Zinātne, 1998. 149 lpp. ISBN 5796611941
2. Burkhards H. Ievads ētikā. Rīga: Svētdienas rīts : Luterisma mantojuma fonds, 1999. 184 lpp. ISBN 9984554562
3. Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili 1.-20 broš. Rīga: Latvijas enciklopēdija. 1994; 95; 96; 97; 98.ISBN 5-89960-082-9

Periodika un citi informācijas avoti

1. Satori interneta žurnāls. [tiešsaiste] [skatīts 27.03.2013.]. Pieejams: http://www.satori.lv

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Mašīnu projektēšana un ražošana" un obligāts studiju kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Zemes ierīcība" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par ētiku un estētiku kā praktisko filozofiju, tās lomu cilvēku dzīvē un sabiedrībā. Tiek pievērsta uzmanība galvenajām ētikas un estētikas kategorijām. Tiek analizētas nozīmīgākās ētikas un estētikas problēmas mūsdienās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas ētikas un estētikas vēsturē, izpratne par ētiskām un estētiskām vērtībām, par tikumisku uzvedību.
• Prasme analizēt un novērtēt mūsdienu problēmas praktiskās filozofijas aspektā.
• Kompetence pielietot praktiskās filozofijas zināšanas un prasmes savā praktiskajā darbībā.

Kursa plāns

1 Filozofijas priekšmets, tā loma sabiedrībā.
2 Ētika un estētika kā praktiskā filozofija.
3 Ētiskās vērtības.
4 Ētiskās vērtības.
5 .Estētiskās vērtības.
6 Ētiskās un estētiskās attīstības galvenās tendences.
7 Cilvēka ķermeņa un dvēseles ētika un estētika.
8 Uzvedības kultūras ētiskie un estētiskie aspekti.
9 Uzvedības kultūras ētiskie un estētiskie aspekti
10 Darba un jaunrades ētika un estētika.
11 Ekoloģiskā ētika.
12 Tehnikas ētiskie un estētiskie aspekti.
13 Tikumiskā un estētiskā audzināšana.
14 Morālā regulācija.
15 Mūsdienu globālās problēmas
16 Patstāvīgo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums 30 %, praktiskie darbi 30 %, patstāvīgais darbs 40 %, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Praktiskā filozofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp. UDK 130.3+172
2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, [1995.], 252 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
3. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 223 lpp. ISBN 9984-560-65-1.
4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā: lekciju kurss. Rīga: ABC, 2000. ISBN 9984-17-479-4 .