Kursa kods Filz1008

Kredītpunkti 2

Loģika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Filozofija, ētika un reliģijaLoģika32161622/03/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Leonards Leikums

Filozofijas doktors

Papildliteratūra

1. Ivins A. Pareizas domāšanas māksla. Rīga: Zinātne,1990. 139 lpp.
2. Гетманова А.Д. Учебник по логике. М.: Омега-Л, 2006. 303 c.
3. Кондаков Н.И. Логический словарь - справочник. М.: Наука,1975. 720 c.
4. Маковельский А. История логики. М.: Кучково поле, 2004. 480 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Labirints ". Izd. SIA "Skarabejs" ISSN 1407-2408.
2. Журнал "Вопроси философии". М.: "Наука" ISSN 0042-8744.

Piezīmes

SZF akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" 4.semestrī.; profesionālajai bakalaura studiju programmai "Sabiedrības pārvalde"ю

Kursa anotācija

Kursā tiek skatīta loģikas vēsture, domāšanas formas: jēdzieni, spriedumi, slēdzieni. Īpaša vērība tiek pievērsta loģikas pamatlikumiem un argumentācijai. Papildus lekcijām kurss ietver praktiskos darbus, referāta gatavošanu un prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par domāšanas formām, likumiem un kārtulām.
Prasmes: loģiskās domāšanas prasme; argumentācijas un pierādīšanas prasme.
Kompetences: pielietot loģiku savā profesijā iegūtās informācijas analizēšanā un sistematizēšanā, dokumentu vērtēšanā un priekšlikumu izstrādē.

Kursa plāns

1 Loģikas priekšmets, tās vēsturiskā attīstība.
2 Jēdziena vispārīgais raksturojums, jēdziena saturs un apjoms. Attiecības starp jēdzieniem.
3 Jēdziena iedalīšana, jēdziena definēšana.
4 Sprieduma vispārīgais raksturojums. Vienkāršais atributīvais spriedums.
5 Loģiskais kvadrāts.
6 Sprieduma modalitāte.
7 Salikti spriedumi
8 Loģikas pamatlikumi.
9 Loģikas pamatlikumi.
10 Tiešie deduktīvie slēdzieni. Siloģisms.
11 Siloģisms.
12 Slēdzieni ar saliktām premisām.
13 Induktīvie slēdzieni. Analoģija.
14 Pierādījums.
15 Loģika un sociālā izziņa.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros un patstāvīgais darbs uzdevumu risināšanā - 30%, lekciju apmeklējums - 10%, referāts - 30%, ieskaites darbs - 30%. Automātisku novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz ieskaites darbam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Vedins I. Loģika. Rīga:Avots, 2009. 399 lpp.
2. Vedins J. Formālā loģika. Rīga: Zvaigzne, 1979. 162 lpp.
3. Veits D.P. Loģika. Rīga: Jumava, 2000. 48 lpp.