Kursa kods Filz1003

Kredītpunkti 1.50

Ētika, estētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareEstētika un mākslas filozofija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums05.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par ētikas pamatprincipiem, galvenajām ētikas un estētikas kategorijām, ētisko un estētisko ideju vēsturi. Kurss attīsta prasmes analizēt mūsdienu praktiskās ētikas problēmas un problēmsituācijas. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbus grupās, studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par ētikas pamatprincipiem, galvenajām ētikas un estētikas kategorijām, ētisko un estētisko ideju vēsturi;
• prasmes formulēt mūsdienu ētikas problēmas, tās analizēt, salīdzināt viedokļus, vērtēt mākslas darbu estētiskās kvalitātes;
• kompetence vērtēt zināšanas un prasmes, tās integrēt tālākajā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ētika un estētika kā praktiskā filozofija
2 Ētiskā orientācija
3 Ētiskās vērtības
4 Ētiskās vērtības
5 Estētiskās vērtības
6 Ētiskās un estētiskās domas attīstība
7 Ētiskās un estētiskās domas attīstība
8 Ķermeņa ētika un estētika
9 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti
10 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti
11 Darba un jaunrades ētika un estētika
12 Bioētika un vides ētika
13 Tikumiskā un estētiskā audzināšana
14 Morālā regulācija. Morāle un māksla ekonomikā, ideoloģijā un politikā
15 Patstāvīgo darbu prezentācija
16 Patstāvīgo darbu prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%, lekciju apmeklējums - 10%, eksāmena vai ieskaites darbs - 30%

Pamatliteratūra

1. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1995. 252 lpp.
3. Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne, 1996. 222 lpp.
4. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Brāzma G. Bioētika. Jelgava: LLU, 2010. 128 lpp.
2. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 688 lpp.
3. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 153 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Rīgas laiks". SIA "Rīgas laiks". ISSN 1407-1622
2. Nedēļas žurnāls "Sestdiena". ISSN 1407-1312

Piezīmes

Obligāts studiju kurss : ESAF profesionālajai bakalaura studiju programmai "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās;
ITF (akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”, profesionālā bakalaura studiju programma “Programmēšana”) studentiem pilna laika studijās;
PTF un MF akadēmiskajām un profesionālajām bakalaura studiju programmām pilna un nepilna laika studijās;
LIF bakalaura studiju programmās „Vides saimniecība”, „Zemes ierīcība„ pilna un nepilna laika studijās.