Kursa kods Filz1001

Kredītpunkti 1.50

Filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

author viesdoc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studenti apgūst filozofijas vēsturi un analizē mūsdienu aktuālās globālās problēmās, un veido diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās un studentu referātu prezentēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studiju kursā studenti iegūst paplašinātu redzesloku un zināšanas par filozofijas priekšmeta būtību, filozofisko refleksiju, kritisko domāšanu un to nozīmi zinātnē un praktiskajā dzīvē, kā arī par galvenajiem filozofijas vēstures attīstības posmiem un filozofijas idejām.
Prasmes: Kritiskās domāšanas, filozofiskās refleksijas, mācīšanās, klausīšanās , sapratnes, iedziļināšanās, jautājumu uzdošanas, sevis un cita izpratnes, dzīves un ideju daudzveidības apjausmas prasmes. Prasmi mācīties, iegūt jaunas zināšanas un izmantot tās kopveseluma pieejas veidošanā.
Kompetences: apgūstot kursu studenti spēj izmantot kritisko domāšanu un tās sniegtās iespējas, pielietot filozofiskās refleksijas metodi dzīves, zinātnes un prakses problēmu izpētē, spēj kompetenti spriest par galvenajām, būtiskajām un vispārīgajām cilvēka problēmām, pārzin galvenos filozofijas vēstures attīstības posmus un virzienus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Filozofija tās priekšmets, struktūra, funkcijas.
2 Filozofija Senajā Indijā, Ķīnā.
3 Antīkā filozofija.
4 Antīkā filozofija.
5 Viduslaiku filozofija.
6 Renesanses laika filozofija.
7 Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā
8 18. gs. apgaismības filozofija.
9 Vācu klasiskā filozofija.
10 Marksisma filozofija.
11 Dzīves filozofija, eksistenciālisms.
12 Postmodernisms.
13 Pasaules ontoloģiskās problēmas.
14 Izziņas problēma filozofijā. Mūsdienu sociālās filozofijas problēmas.
15 Patstāvīgā darba prezentācija.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%, referāts - 30%, lekciju apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz ieskaites vai eksāmena darbam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.

Pamatliteratūra

1. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998., 656 lpp.
2. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008., 549 lpp.
3. Klīve V. Gudrības ceļos. Rīga: Zvaigzne ABC 1996., 224 lpp.
4. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000., 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Filozofijas atlants: attēli un fakti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001., 251 lpp.
2. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000., 240 lpp.
3. The shorter routledge Encyclopedia of philosophy. London and New York, 2006., 1077 pages.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kentaurs XXI : kulturoloģisks žurnāls. Rīga : Minerva, 1992-. ISSN 1019-5351.
2. Rīgas Laiks. Rīga : Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
3. Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Российская академия наук. Институт философии. Москва : Наука, 1947 -. ISSN 0042-8744.

Piezīmes

Obligāts visu fakultāšu izņemot, SZF,TF( Mājas v., L/s inž., Maš.proj. stud.progr.); LF un VMF, pilna un nepilna laika akadēmiskajām un profesionālajām bakalaura studiju programmām.