Kursa kods ETel4004

Kredītpunkti 1

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika

Zinātnes nozareElektronika un telekomunikācijas (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums16.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETel3010, Lietišķā elektronika un sakaru tehnika II

ETel3015, Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I

Kursa anotācija

Izstrādājot kursa darbu, studenti apgūst un pielieto teorētiskās zināšanas par analogās un ciparu elektronikas elementiem un shēmām, to īpašībām, analīzi, reakciju uz ārējā signāla ietekmi un pielietojumu. Veicot kursa darba izstrādei nepieciešamo materiālu meklēšanu un analīzi, studenti iemācās orientēties gan teorētiskajā literatūrā, gan arī lasīt elektronisko elementu un shēmu tehnisko dokumentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: analogo un ciparu elektronisko shēmu veidus, pielietojuma variantus darbības principus un analīzi – kursa darba izstrāde un aizstāvēšana.
• Spēj: veikt elektronisko shēmu izpēti un analīzi, atpazīt tipveida slēgumus, veikt elektronisko shēmu inženiertehniskos aprēķinus, pamatot sava risinājuma priekšrocības – kursa darba izstrāde un aizstāvēšana.
• Kompetences: orientēties elektronisko elementu tehniskajos parametros, ieteikt uzlabojumus un jaunus virzienus tipveida elektronisko shēmu izmantošanā lietišķajā enerģētikā, izmantot elektrisko shēmu datorizētās modelēšanas un izstrādes programmatūru – kursa darba izstrāde un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tēmas izvēle.
2. Darba plāna izstrāde un materiālu meklēšana.
3. Literatūras materiālu izpēte. (2h)
4. Literatūras materiālu apkopošana un sistematizēšana.
5. Izvēlētās izstrādnes priekšrocības pamatojums.
6. Principiālo shēmu izstrāde.
7. Elementu un mezglu aprēķins, datormodelēšana. (2h)
8. Grafiskā materiāla izstrāde. (2h)
9. Iekārtas darbības apraksts un uzlabošanas priekšlikumu izstrāde (2h)
10. Secinājumu formulēšana.
11. Kursa darba apraksta noformēšana.
12. Pielikuma materiālu sagatavošana un darba aizstāvēšana. (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga literatūras analīze un kursa darba izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kopējā vērtējuma procentuālās daļas:
• tekstuālais saturs – 40 %;
• grafiskā daļa – 30 %;
• aizstāvēšanas prezentācija – 30 %

Pamatliteratūra

1. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp. 2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Frohn M., Oberrthür M. u.c. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp. 3. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.

Papildliteratūra

1. Raņķis I., Žirovecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Журнал «РАДИО». ISSN-0033-765X. [tiešsaiste]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/ 2. Журнал «Современные технологии автоматизации». ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cta.ru/

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.