Kursa kods ETehP002

Kredītpunkti 6

Ievirze enerģētiķa profesijā

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst energoiekārtu tehniskās informācijas iegūšanas paņēmienus: tehniskās un izziņas literatūras un dokumentācijas analīze, novērošana, intervijas un diskusijas. Studenti pēta un analizē prakses uzņēmuma enerģētisko aprīkojumu, tā darbību, iepazīstas ar enerģijas uzskaites principiem, piedalās ražošanas procesā - novērošanas un izpildītājdarbos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzin un izprot: tehniska, tehnoloģiska un energoekonomiska rakstura dokumentālo informāciju un spēj to analizēt – ieskaite;
Spēj: formulēt, kritiski izvērtēt enerģētiskā aprīkojuma pamatparametrus; izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, pamatot to izvēli; interpretēt datu apstrādes rezultātus; formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus – ieskaite;
Kompetences: veikt tehnoloģiskā procesa novērojumu reģistrāciju; praktiski veikt informācijas apstrādi – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārēja iepazīšanās ar prakses objektu. Prakses norises kalendārā plāna sastādīšana.
2. Tehniska, tehnoloģiska un energoekonomiska rakstura dokumentālas informācijas analīze.
3. Tehnoloģiskā procesa novērošana un intervijas ar konkrētajās prakses vietās strādājošiem.
4. Tehnoloģiskā procesa novērojumu reģistrācija un piedalīšanās izpildītājdarbos.
5. Informācijas apstrāde prakses pārskatam.
6. Prakses pārskata noformēšana, apstiprināšana un prakses vietas atsauksmes saņemšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakse 6 nedēļas. Ieskaite ar atzīmi - diskusija, prakses pārskata aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm prakses pārskata aizstāvēšanas laikā, novērtējot prakses pārskatu, ja students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Pamatliteratūra

1. Latvijas energostandarts LEK 002-01. Elektroietaišu un siltumietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2001. 140 lpp. 2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2008. 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miesniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Mācību līdzeklis: Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. Rīga: Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Prakse iekļauta TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātajā daļā.