Kursa kods ETeh6003

Kredītpunkti 2

Elektroiekārtu drošums

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasElektriskās tehnoloģijas un automātika3224812/03/2013Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Andris Šnīders

Inženierzinātņu habilitētais doktors

Papildliteratūra

1. Šnīders A. Automātiskās vadības ierīču un sistēmu drošuma teorētiskie pamati: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLA, 1987. 49 lpp.
2. Šnīders A. Kokapstrādes automatizācija. Rīga: Avots, 1989. 158 lpp.
3. Patrick D.T.O'Connor. Practical Reliability Engineering. Chichester etc.: John Wiley & Sons, 1999. XXIV, 43 431 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407- 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem/ www.baltenergy.com

Piezīmes

Obl.izv.: studiju kurss TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Lauksaimniecības enerģētika" pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss apskata drošuma teorētiskos pamatus un elektroiekārtu drošuma aprēķina metodes, novērtē vides faktoru un elektriskās slodzes iespaidu uz elektronisko ierīču un elektroiekārtu drošuma rādītāju prognozi projektēšanas stadijā, iepazīstas ar komplicētu iekārtu drošuma analīzi SIMULINK vidē, rezervēšanas veidiem un to iespaidu uz drošuma rādītājiem, novērtē drošuma paaugstināšanas ekonomisko efektivitāti

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas elektroiekārtu drošuma likumos un analīzes metodēs , ievērtējot darba vides faktoru, slodzes un sākuma resursa iespaidu uz drošuma rādītājiem un elektroiekārtu kalpošanas laiku;
• prasmes, izmantojot datorprogrammu MATLAB-SIMULINK, sastādīt elektroiekārtu drošuma loģiskās shēmas, to modelēšanas algoritmus, interpretēt drošuma analīzes rezultātus un pielietot tos praksē;
• kompetence vienkāršu un komplicētu elektroiekārtu bez un ar rezervēšanu drošuma rādītāju un resursa laika prognozes novērtēšanā elektroiekārtu projektēšanas un ekspluatācijas stadijās.

Kursa plāns

1 Drošuma rādītāji, to noteikšanas metodes un pielietošana iekārtu projektēšanas, ražošanas un ekspluatācijas stadijās.
2 Elektroiekārtu drošuma kvantitatīvie rādītāji to aprēķināšanas metodika, izmantojot statistisko izmēģinājumu datus.
3 Drošuma rādītāju analītiskā aprēķina metodes, galvenie drošuma likumi to izvēles noteikumi, gamma-procentuālais resurs.
4 Iekārtu darbspējas atjaunošanas intensitāte, varbūtība, vidējais laiks, gatavības, dīkstāves un profilakses koeficienti
5 Eksponenciālais un Veibulla drošuma sadalījuma likumi to pielietošanas nosacījumi elektroiekārtu drošuma analīzē.
6 Neatjaunojamo ierīču drošuma analīzes metodika, drošuma loģiskās shēmas sastādīšana un analīze SIMULINK vidē.
7 Elektriskās slodzes, darba vides faktoru un darba režīmu iespaids uz elektrisko ierīču drošumu (1.patstāvīgais darbs).
8 Elektrisko elementu un ierīču rezervēšanas veidi to drošuma analīze un nozīme drošuma paaugstināšanā.
9 Elektrisko elementu un ierīču rezervēšanas veida un rezervēšanas kārtnības izvēle, rezervēšanas efektivitāte.
10 Komplicētas elektriskas sistēmas drošuma analīze, drošuma loģiskās shēmas ekvivalenta pārveidošana.
11 Remontējamu elktroiekārtu un sistēmu drošuma analīze, atjaunošanas intensitāte un gatavības koeficients.
12 Atteiču diagnosticēšanas stadijas un tās nozīme elektroiekārtu drošuma paaugstināšanā (2.patstāvīgais darbs).
13 Vienkāršas remontējamas elektriskas sistēmas stāvokļu grafa sastādīšanas metodika un drošuma analīze.
14 Dublētas remontējamas elektriskas sistēmas stāvokļu grafa sastādīšanas metodika un drošuma analīze.
15 Remontējamas sistēmas atjaunošanas intensitātes iespaids uz tās bezatteices darbības vidējo laiku.
16 Elektroiekārtu un sistēmu drošuma līmeņa izvēles ekonomiskais pamatojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavoti divi individuālie mājas darbi: 1) par elektroniskas ierīces drošuma analīzi; 2) par elektriskas sistēmas drošuma analīzi, ieskaite .

Pamatliteratūra

1. Šnīders A. Automātikas ierīču un sistēmu drošums. Teorētiskie pamati un aprēķinu metodika: Mācību līdzeklis maģistrantiem. Jelgava: LLU, 1998. 80 lpp.
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.
3. Анищенко В.А. Надежность систем электроснабжения: Учебное пособие. Мн: Технопринт, 2001. 160с.