Kursa kods ETeh5004

Kredītpunkti 2

Regulējama automātiska elektropiedziņa

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareEnergoelektronika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Andris Šnīders

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss apskata regulējamas automātiskas ektropiedziņas (RAEP) veidus un vadības principus lauksaimniecībā, kokapstrādē un enerģētikā, frekvenču regulējamas RAEP darbību, izvēli, un pielietošanu mehānismu elektropiedziņas speciālajiem darba režīmiem, "mīkstās" palaides iekārtu, frekvenču pārveidotāju un asinhrono ventiļu kaskādu izmantošanu vaļējās un slēgtās vadības sistēmās to uzbūvi, darbības principus, algoritmiskās blokshēmas un simulāciju SIMULINK vidē, kā arī RAEP vadības shēmu izveidi to izmantošanas energoefektivitāti un ekonomisko pamatojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - lauksaimniecības, kokapstrādes un enerģētikas tehnoloģisko iekārtu regulējamas elektriskās piedziņas (RAEP) izvēles, projektēšanas, modelēšanas un automatizācijas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā;
• prasmes - izvēlēties automātiskās RAEP komponentes, veikt to parametru aprēķinus, sastādīt RAEP automātiskās vadības tehnoloģiskās un elektriskās shēmas, modelēt un optimizēt RAEP pārejas procesus MATLAB-SIMULINK vidē;
• kompetence - tehnoloģiskās iekārtas RAEP automātiskās vadības principa un vadības iekārtas izvēlē, RAEP ekspluatācijas drošuma novērtēšanā un tā paaugstināšanas risinājumu izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Regulējamā elektropiedziņa: klasifikācija, parametri un darba režīmi.
2 Regulējamās elektropiedziņas jaudas, strāvas un momenta atkarība no mehānisma veida.
3 Asinhronā dzinēja ar īsslēgtu rotoru rotācijas ātruma regulēšanas metodes.
4 Asinhrono dzinēju ar īsslēgtu rotoru "mīkstās" palaišanas un rotācijas ātruma regulēšanas iekārtas.
5 Frekvenču pārveidotāju tehniskie dati, komplektācija un elektriskās shēmas.
6 Sprieguma invertoru realizācija izmantojot energoelektronikas elementus.
7 Mīkstās palaišanas iekārtu tehniskie dati, komplektācija un elektriskās shēmas.
8 Asinhrono dzinēju ar fāžu rotoru rotācijas ātruma regulēšanas metodes.
9 Impulsveida strāvas maiņa rotora ķēdē, izmantojot tiristorus.
10 Asinhronās ventiļu kaskādes ar izteiktu līdzstrāvas posmu un enerģijas rekuperāciju.
11 Līdzstrāvas elektrodzinēju rotācijas ātruma regulēšanas metodes.
12 Līdzstrāvas neatkarīgās ierosmes dzinēja rotācijas ātruma regulēšanas realizācija.
13 Vienfāzes un trīsfāžu sprieguma regulatoru pielietošana līdzstrāvas elektropiedziņā.
14 Regulējamās elektropiedziņas programmvadības sistēmas.
15 Regulējamās elektropiedziņas vadības sistēmas ar atgriezenisko saiti.
16 Regulējamo sūkņu un kompresoru automātiskās vadības sistēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts individuālais mājas darbs par kursa tēmu, sagatavota publiska darba prezentācija, ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Ribickis L., Valeinis J.Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU, 2008. 286 lpp.
2. Šnīders A., Straume I. Automātiskā elektriskā piedziņa: Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 164 lpp.
3. Cūbergs I. Regulējama automātiska elektriskā piedziņa. Rīga: RTU, 1998. 70 lpp.
4. Ribickis L., Raņķis I. Electrical drives. Static Characteristics and methods of speed control. Rīga: RTU, 1996. 107p.

Papildliteratūra

1. Šnīders A. Automātisko sistēmu modelēšana: Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Power electronics and variable frequency drives: technology and applications/ edited Bimal K. Bose. New York: IEEE Press, 1997. 640 p.
3. Петрушин В.С. Асинхронные двигатели в регулируемом электроприводе: Учебн. пособие. Одесса: Наука и техника, 2006. 320 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407-8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem/ www.baltenergy.com

Piezīmes

Obl.izv.: TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Lauksaimniecības enerģētika" pilna laika studijās.