Kursa kods ETeh4060

Kredītpunkti 1

Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums10.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh3024, Elektroiekārtu ekspluatācija

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iepazīstas ar elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomiskās efektivitātes, elektroiekārtu dzīves cikla jēdzieniem, apgūst ekonomisko aprēķina metodiku. Kurss ietver energoefektivitātes jēdziena analīzi un pielietojumu elektroiekārtu ekspluatācijā, atsevišķas elektroiekārtas tehnoloģisko operāciju datu bāzu izvērtēšanu un analīzi, ekonomiskās kibernētikas principu pielietošanu elektroiekārtu ekspluatācijā, tehniskās un administratīvās vadības sistēmu analīzi, modelēšanu, optimizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - energoefektivitāti ietekmējošie faktori, elektroiekārtu dzīves cikls efektīvas ekspluatācijas principi
• prasmes - elektroiekārtu izmantošanas efektivitātes un izmantošanas atbilstības novērtēšana, ekonomisko parametru aprēķināšana un iekārtu un tehnoloģiju izvēle;
• kompetence - elektroiekārtu efektīvā izmantošanā un ekonomiski pamatotā izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba objekta izvēle - elektroiekārta tehnoloģiskajā procesā. Prasības objekta izvēlei.
2 Elektroiekārtas tehniskā analīze
3 Elektroiekārtas tehnoloģiskā analīze
4 Elektroiekārtas elektriskās shēmas analīze
5 Elektroiekārtas tehnoloģisko procesu vadības sistēmas analīze.
6 Elektroiekārtas ekspluatācijas administratīvo procesu vadības sistēmas analīze
7 Elektroiekārtas apkalpošanas operāciju pētīšana un datu bāzes veidošana
8 Ekonomiskās kibernētikas principu pielietošana elektroietaises ekspluatācijā.
9 Elektroiekārtas ekspluatācijas sistēmas tehniski ekonomiskā modelēšana
10 Efektivitātes kritēriju izveidošana/noteikšana elektroiekārtai
11 Ekspluatācijas sistēmas plānošana, modelēšana elektroiekārtai.
12 Elektroiekārtas rezervēšanas plānošana.
13 Elektroiekārtas rezervēšanas optimizācija.
14 Sociālo faktoru ievērtēšana elektroiekārtas ekspluatācijas dienesta plānošanā.
15 Darba vides faktoru ievērtēšana elektroiekārtas ekspluatācijas dienesta plānošanā.
16 Ieteikumi elektroiekārtas efektīvai ekspluatācijai

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jizstrādāti visi paredzētie praktiskie darbi, uzrakstīts kontroldarbs, ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Rīga: RTU, 2007. 158 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2007. 119 lpp.
3. Latvijas energostandarts LEK 002. Energoietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija. 2011. 162 lpp.

Papildliteratūra

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija. 107 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 15.12.2016.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

Kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.