Kursa kods ETeh4058

Kredītpunkti 1

Elektroapgādes tehnoloģijas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener4003, Elektroapgāde un tarifi

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Kursa anotācija

Apgūstot studiju kursu, studenti iepazīstas ar: elektroapgādes tehnoloģiju veidiem – centralizētiem un autonomiem; līdzsprieguma elektropārvades specifiku; lauksaimniecības objektu elektroapgādes specifiku; elektropārvades līniju projektēšanu un novērtēšanu; elektroapgādes automatizāciju un vadību; elektroapgādes tehnoloģiju modelēšana MATLAB apakšprogrammā Simulink

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas: par elektroapgādes tehnoloģiju veidiem, elektroapgādes drošumu lauksaimniecības un rūpniecības objektos, elektropārvades līniju projektēšanas niansēm
• prasmes: veikt inženieraprēķinus un atbilstošu iekārtu izvēli elektroapgādes sistēmu projektēšanas stadijā, veikt elektrostaciju darba režīmu modelēšanu;
• kompetence: no tehniski ekonomiskā viedokļa novērtēt projekta stadijā un ekspluatācijā esošas elektroapgādes iekārtas atbilstību iepriekš veiktajiem inženieraprēķiniem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Līnijas trases izvēle.
2 Gaisvadu līnijas gabarītu noteikšana.
3 Balstu izvietojums līnijas trasē.
4 Kritiskā pārlaiduma aprēķins.
5 Elektropārvades līniju vadu nokares aprēķins.
6 Elektropārvades līniju vadu nokares aprēķins avārijas režīmā.
7 Mazo HES pieslēguma projektēšana.
8 Vēja un saules elektrostaciju pieslēgšanas projektēšana.
9 Biogāzes un cita veida koģenerācijas stacijas pieslēgšanas projektēšana.
10 Patērētāju elektroapgādes rezervēšana izmantojot autonomo elektrostaciju.
11 Aizsardzības iekārtu izvēle elektrostaciju pieslēdzot tīklam.
12 Autonomo elektrostaciju ekonomiskais novērtējums.
13 Elektroapgādes tehnoloģiju automatizācija un vadība.
14 Elektroapgādes tehnoloģiju modelēšana MATLAB apakšprogrammā Simulink.
15 Elektroapgādes stabilitātes un elektrostaciju sinhrono mašīnu darba režīmu modelēšana.
16 Darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam, vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Elektropārvades līniju projektēšana. 2. mājas darbs. Elektrostaciju pieslēguma izstrādāšana un vajadzīgo elektroiekārtu izvēle.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba novērtēšana notiek atbilstoši kursa darba sākumstadijā izvirzītajiem uzdevumiem. Kursa darbā ir korekti jāizpilda visas atbilstošās formulas, un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem korekti jāizvēlas apakšstaciju iekārtas.

Pamatliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miestniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp. 2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 337 lpp. 3. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 472 lpp. 4. Enģelis A., Arājs R. Augstspriegumu elektriskās līnijas. Rīga, 2004. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Anderson P.M., Fouad A.A. Power System Control and Stability. Wiley-Interscience, 2003. 658 p. 2. Bernard F. Kolanowski. Small-scale Cogeneration Handbook. Marcel Dekker, INC., 2003. 202 p. 3. Nesser T. Power Systems Modelling and Fault Analysis. Hungary, 2008. 650 p. Pieejams: https://lib.lhu.edu.vn/ViewFile/11944/Power%20Systems%20Modelling%20and%20Fault%20Analysis;%20NasserD.Tleis;%20Newnes%202008.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.