Код курса ETeh4056

Кредитные пункты 2

Общее количество часов32

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Дата утвеждения курса05.12.2016

Разработчик курса

author

Liene Kanceviča

Предварительные знания

ETeh2019,

Учебная литературa

1. Ribickis L., Avotiņš A. Apgaismošanas tehnoloģijas. Rīga: RTU, 2007. 184 lpp. 2. Blumberga D., Krieviņš P., Veidenbergs I. Praktiskais ceļvedis apgaismes projektiem Latvijā. Rīga, 2004. 21 lpp. 3. Meļņikovs V. Apgaismes elektroiekārtas [tiešsaiste]. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums". Rīga, 2012. 221 lpp. [Skatīts 10.01.2017.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/12.V.Melnikovs..Apgaismeselektroiek%C4%81rtas.2012.docx

Дополнительная литература

1. Lechner N. Heating, cooling, lighting: sustainable design methods for architects. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009. 698 p. 2. Blumberga A. Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Rīga: Apgāds Imanta Rīga, 2002. 120 lpp. 3. Raņķis I. Elektrotehnoloģiskās iekārtas: lekciju konspekts. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 108 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911.