Kursa kods ETeh4055

Kredītpunkti 1

Elektroiekārtu montāža un remonts

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

author vieslekt.

Aleksejs Gedzurs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa darbs tiek izstrādāts, lai nostiprinātu teorētiskas zināšanas par elektroiekārtu montāžas un remonta metodēm. Darba ievadā tiek atlasīta elektroiekārta, sniegts tās raksturojums, izvirzīti remonta mērķis un uzdevumi. Darba izstrādes gaitā tiek noteiktas alternatīvas montāžas un remonta tehnoloģijas, veikta to analīze, atlasīta ekonomiski un enerģētiski efektīvākā tehnoloģija, izveidota tehnoloģiskā karte, aprēķināti remonta un montāžas tehnoloģijas realizācijai nepieciešamie materiāli, instrumenti, darbaspēka un finansiālie resursi, kā arī ar remontu saistītie organizatoriskie pasākumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par elektroiekārtu tehniskajiem parametriem, elektroiekārtu montāžas un remonta tehnoloģiskās kartes izstrādi;
• Prasmes apkopot informāciju, veikt tās analīzi, atlasīt materiālus un instrumentus un darbaspēku elektroiekārtu montāžas un remonta veikšanai
• Kompetence elektroiekārtu montāžas un remontu tehnoloģijas izveidē, tehnoloģisko karšu sastādīšanā, un remontu efek slēgumu shēmu izvēlē; elektroiekārtu remontu un montāžas tehnoloģisko karšu izveidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Remontējamās elektroiekārtas izvēle, uzņēmuma un bojātā objekta raksturojums, problēmas novērtējums;
2 Remontējamo elektroiekārtas diagnosticēšana, mērījumu savākšana un analīze, mērķa un uzdevumu izvirzīšana;
3 Papildu datu par remontējamo elektroiekārtu un uzņēmumu savākšana un analīze;;
4 Papildu informācijas ievākšana par alternatīviem problēmas risinājumiem
5 Papildu informācijas apkopošana, precizēšana, aprēķini par alternatīviem objekta montāžas un remonta risinājumiem
6 Alternatīvo risinājumu variantu analīze un izvērtējums no darba mērķa realizācijas viedokļa;
7 Galīgā tehnoloģiskā risinājuma varianta izvēle, tās pamatojums no energoefektivitātes un remonta izmaksu aspektiem;
8 Izvēlētā tehnoloģiskā risinājuma tehnoloģiskā risinājuma precizēšana un nepieciešamo aprēķinu veikšana;
9 Objekta montāžas un remonta tehnoloģiskās kartes izstrāde, nepieciešamo materiālu, instrumentu un iekārtu izvēle;
10 Nepieciešamā darbaspēka, kvalifikācijas, darba laika aprēķins montāžas un remonta darbu veikšanai;
11 Nepieciešamie drošības tehnikas pasākumi pirms remonta, tā laikā un pēc darbu pabeigšanas;
12 Organizatoriskie pasākumi, kas saistīti ar objekta demontāžu, remontu un montāža;
13 Izremontētās elektroiekārtas montāža, regulēšanas un salāgošana ar citām saistītā tehnoloģiskām iekārtām;
14 Darba vides sakopšana pēc remonta, ar to saistītā darba laika un izmaksu precizēšana tehnoloģiskajā kartē;
15 Secinājumu un priekšlikumu ražošanai izstrāde, darba noformēšana;
16 Darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši noteiktajām prasībām izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts darbs, novērtējums ar atzīmi.i

Pamatliteratūra

1. Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve. LBN 261-07. Rīga, 2007. 24 lpp.
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.
3. Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. LEK 002. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 3. izdevums, 2011. 162. lpp.
4. Scaddan B. Electric wiring domestic. 2003. 124 lpp.

Papildliteratūra

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 2012. 107 lpp.Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
2. Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 2012. 107 lpp. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus. Rīga: MN, 2005. 38 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti, skatīts 12.01.2016.
2. Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes: katalogs. Jauda. 98.lpp. Pieejams: http://www.jauda.com/uploads/files/category/Katalogs.pdf, skatīts 12.01.2016.
3. Vidsprieguma tehnikas katalogs. SLO Latvia SIA. 36 lpp. Pieejams: https://www.slo.lv/upload/catalog/slo_katalogi/slo_vidsprieguma_katalogs_2014_web.pdf

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.