Kursa kods ETeh4051

Kredītpunkti 3

Pārejas procesi un relejaizsardzība

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

ETeh4037, Teorētiskā elektrotehnika I

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Kursa anotācija

Studienti apgūtst elektromagnētiskajās ķēdēs notiekošo pārejas procesu pamatnostādnes, veidus, cēloņus un sekas, apgūst analītiskās aprēķinu metodes īsslēguma strāvas dažādiem īsslēguma veidiem dažāda sprieguma tīklos. Tiek apskatīti galvenie avāriju un bojājumu iemesli elektromagnētiskajās sistēmās. Tiek apgūta pārejas procesu modelēšana, izmantojot MATLAB/SIMULINK vidi. Tiek pētīta strāvas aizsardzība, sprieguma aizsardzība, frekvences aizsardzība, to veidi, operatīvās vadības shēmas un to barošanas avoti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Elektroiekārtu un tīklu relejaizsardzību darbības, projektēšanas un ekspluatācijas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā, ņemot vērā pārejas procesus – kontroldarbs.
2. Izvēlēties objektam atbilstošu relejaizsardzību komplektu, prast ekspluatēt un kontrolēt objekta relejaizsardzību darbību, izmantot modelēšanas sistēmas pārejas procesu vizualizēšanā un datu analīzē – praktiskais darbs.
3. Efektīvu un ekonomiski pamatota ražošanas objektu relejaizsardzību sistēmas komponenšu izvēle, uzstādīšana, un ekspluatācija, pārejas procesu radīto bojājumu un traucējumu izvērtēšana elektromagnētiskajās sistēmās – prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektromagnētiskie pārejas procesi. – 10h
2. Pārejas procesu modelēšana. – 4h
3. Sinhronās un asinhronās mašīnas pārejas procesi. -2h
4. Pārejas procesi energosistēmās. Tīkla parametri un pārejas procesi. Energosistēmu īpatnības lauksaimniecības objektos. – 2h
5. Releju veidi un uzbūve. – 2h
6. Strāvas aizsardzība. Kūstošais drošinātājs. Bimetāliskais termoelements. Maksimālās un momentānās strāvas aizsardzība. – 6h
7. Sprieguma aizsardzība. Atmosfēras pārsprieguma aizsardzība. Zibens uztvērēju sistēmas aprēķinu metodes. Ārējā un iekšējā zibensaizsardzības sistēmas. – 8h
8. Automātiskā vadība relejaizsardzības sistēmās. Automātiskā atkārtotā ieslēgšana. Automātiskā rezerves ieslēgšana – 2h
9. Elektrodzinēju avārijas režīmi un to aizsardzība. – 6h
10. Transformatoru, elektroenerģijas pārvades tīklu aizsardzība. – 4h
11. Relejaizsardzības izvēles nosacījumi un montāžas prasībās fermās, dārzkopības un citos lauksaimniecības objektos. – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Lai iegūtu ieskaiti ar atzīmi ir sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs (50%), jāprezentē prezentācija par izvēlēto tēmu un jāizstrādā praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs. Tiks iedots objekts ar nepieciešamiem parametriem, kuram būs jāaprēķina un jāizvēlas zibensaizsardzības sistēma.
Prezentācija. Jāizvēlas tēma pār relejaizsardzības veidu. Prezentācijas saturs:
- avārijas režīmu analīze, bojājumi un ekonomiskie zaudējumi bojājumu dēļ;
- aizsardzības sistēmu darbības princips, uzbūve un veidu analīze;
- relejaizsardzības sistēmas komponenšu izvēles nosacījumi;
- relejaizsardzības sistēmas uzstādīšanas nosacījumi un ekspluatācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīme sastāv no kontroldarba (50%), praktiskā darba (20%) un prezentācijas (30%) daļu vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 2.daļa. 2006. 142 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibas/esf-gramatas/743-poligrafija-un-kimija 2. Meļņikovs V. Elektroapgāde: lekciju konspekts. Rīga: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums", 2012. Pieejams: http:// www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/10V.Melnikovs.Elektroapg%C4%81de.Lekcijas%20konspekts.2012.docx 3. Barkāns J. Enerģijas ražošana Rīga: RTU, 2001. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: http://www.eef.rtu.lv/doc/studiju_materiali/012.pdf.

Papildliteratūra

1. Shenkman A.L. Transient analysis of electric power circuits handbook. Springer, 2005. 569 p. 2. Network Protection and Automation Guide. 476 p. [Tiešaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: http://www.alstom.com/grid/solutions/Substation-automation-system/protective-relays/Network-Protection-Automation-Guide-NEW-2011-Edition/ 3. Gers J. M. Holmes E. J. Protection of Electricity Distribution Networks . 2nd ed. IEE. 2004. 341 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "L. enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika