Kursa kods ETeh4049

Kredītpunkti 2

Automatizācija

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Genādijs Moskvins

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Automātikas iekārtu pamatelementi. Tehnoloģisko parametru devēji (temperatūras, līmeņa, foto, stāvokļa, mitruma, vielas sastāva). Releji (veidi, uzbūve). Speciālas nozīmes releji (ar laika aizturi, magnētiskie palaidēji ). Procesu automatizācijas pamatshēmas (temperatūras, līmeņa, stāvokļa, apgaismojuma kontrolei un regulēšanai). Automātiskās vadības shēmas. Ierīces automatizācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - ražošanas, pārtikas rūpniecības lauksaimniecības tehnoloģisko objektu, iekārtu un procesu analīzes un sintēzes, automatizēto procesu, mašīnu un elementu projektēšanas un aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšana un optimizācija, matemātisko modeļu un fizikālo procesu apzināšana, pielietošanas iespēju analīzes un darbības kvalitātes uzlabošanas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā;
• prasmes - izvēlēties un pamatot tehnoloģisko procesu, iekārtu ,mašīnu un elementu automatizācijas komponentes, optimālos darba režīmus, analīzēt automatizētos procesus, sastādīt, saslēgt un eksperimentāli pārbaudīt automatizēto un automātisko procesu elektriskās funkcionālās un elektropiedziņas blokshēmas, veikt teoretiskos aprēķinus, novērtēt automatizēto procesu kvalitāti.
• kompetence - automatizēto procesu un iekārtu vadības principa un optimālo režīmu izvēlē, darbības kvalitātes novērtēšanā un tās uzlabošanas risinājumu izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamatjēdzieni. Automatizētās un automātiskās vadības sistēmas.
2 Automatizācijas objekti un vadības principi. Paradigma. Automātikas elementu klasifikācijas
3 Principiālās un funkcionālās shēmas. Elementu grafiskie apzīmējumi.
4 Automatizēto un automātisko sistēmu uzbūves principi. Atgriezeniskā saite.
5 Ieejas elementi, starpelementi un izejas elementi.
6 Signālu pastiprinātāji un pārveidotāji. Izpildmehānismi un izpildierīces.
7 Releji un palaidēji. Speciālas nozīmes releji
8 Tehnoloģisko parametru kontroles devēji.
9 Vielas daudzuma un līmeņa kontroles devēji.
10 Ierīces ražošanas procesu automatizācijai un kontrolei.
11 Vielas kvalitātes un atbilstības kontroles automatizācija. Elektroniskais "deguns" un elektroniskā "mēle".
12 Automātikas shēmas un to pielietojumi.
13 Tehnoloģiska procesa parametru automātiska uzturēšana noteiktajā diapazonā.
14 Faziloģika un Ešbija princips automātikā.
15 Intelektuālas automātiskās mērīšanas un dozēšanas ierīces. HM-sistēmas un TP vizualizācija. SCADA.
16 Automatizācijas ekonomiska efekta un efektivitātes novērtēšana, attīstības aktualitātes un perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi, nokārtota teorētiskā ieskaite, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs.

Pamatliteratūra

1. Moskvins G.. Automatizācija. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
2. Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija. Jelgava: LLU, 2008. 60 lpp.
3. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.

Papildliteratūra

1. Moskvins G. Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Šnīders A. Tehnoloģisko procesu automatizācijas teorētiskie pamati. Jelgava: LLA, 1986. 67 lpp.
3. Oded Goldreich. Computational Complexity: a Conceptual Perspective. Cambridge University Press, 2008. 606 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un automatizācija. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Pieejams:http:// www.baltenergy.com;
2. Literature for Process Automation. Pieejams: http://www.pepperl-fuchs.us/usa/en/3544.htm;
3. Process Automation. http://www.pepperl-fuchs.us/usa/en/43.htm;

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas obligātajā daļā.