Kursa kods ETeh3032

Kredītpunkti 4

Mehatronika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasElektriskās tehnoloģijas un automātika6416163217/01/2017Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Kaķītis

Inženierzinātņu doktors

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

Fizi2013, Fizika

Papildliteratūra

1. The Mechatronics handbook. R.H. Bishop Boca Raton, Fla: CRC Press, 2002. 1230 p.
2. Holman J. P. Experimental methods for engineers. 6th edition. 1996. USA: McGraw-Hill, USA, 1996. 616 p.
3. Proporcionālā hidrauliskā piedziņa. [Sagat. Midden Braband ROC, Nīderlandē, Lietuvas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte; A. Kaķītis, A. Kirka, A. Galiņš, Ē. Kronbergs, R. Puronas.]. [B. v.:b. i., 2002]. 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.festo.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studenti apgūst mehatronisko sistēmu uzbūvi, dinamiskās īpašības un pārvades funkcijas, mehānisko lielumu elektriskās mērīšanas metodes, sensoru darbības principus un to izmantošanu dažādu fizikālu lielumu mērīšanai. Studenti iepazīst pneimatiskos, hidrauliskos un elektriskos darbinātajus, to pielietojumu. Tiek apgūti automātiskās elektropiedziņas pamati, elektrisko mašīnu veidi uzbūve un pielietojums, vadības aparatūra un shēmas, programmējamo loģisko kontrolleru PLC pielietojums un programmēšana, elektroiekārtu pieslēgšana elektriskajam spēka tīklam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – saprot mehatronisko sistēmu darbības principus. Iegūst padziļinātas zināšanas proporcionālajā hidropiedziņā, elektropneimatikā, automātiskajā elektropiedziņā un mehatronisko sistēmu vadības darbībā un uzbūvē.
• Prasmes - prot radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu aprēķinos un diagnostikā.

• Kompetence - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mehatronisko sistēmu darbības novērtēšanā un konstruēšanā. Spēj pamatot savus lēmumus un integrēt šajā un citos studiju kursos iegūtās zināšanas darbā ar kompleksām mehatroniskām sistēmām.

Kursa plāns

1 Ievads mehatronikā
2 Sistēmu teorijas pamatjēdzieni, sistēmpieeja.
3 Sistēmu pamatelementi. Sistēmu dinamika.
4 Mērīšanas sistēmas un to nozīme mehatronikā.
5 Tuvinājuma sensori un to izmantošana mehatronikas sistēmās.
6 Izpildierīces un darbinātāji.
7 Elektropiedziņa, automātiskās elektropiedziņas piedziņas pamati.
8 Elektriskās mašīnas, to pielietojums kokapstrādes iekārtās.
9 Elektropiedziņas vadības aparatūra.
10 Automātiskās vadības shēmas.
11 Programmējamie loģiskie kontrolleri PLC, uzbūve, pielietojums.
12 PLC programmēšanas pamati.
13 Kāpņu diagrammas algoritma izveide.
14 Programmēšana ar strukturētā teksta valodu.
15 Frekvenču pārveidotāji, to pielietojums kokapstrādes mašīnās.
16 Iekārtu pieslēgšana elektriskajam tīklam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, izpildīti mājas darbi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Ebel F., Nestel S. Sensori manipulatoriem un automatizācijai. Tuvinājuma sensori. Festo Didactic. Rīga, 2003. 335 lpp.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 396 lpp.
3. Šnīders A., Straume I. Automātiskā elektriskā piedziņa. Jelgava: LLU, 2008. 164 lpp.
4. Galiņš A., Leščevics P. Programmējamie loģiskie kontrolleri. Jelgava: LLU, 2008. 135 lpp.