Kursa kods ETeh3030

Kredītpunkti 1

Datorgrafika enerģētikā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasElektriskās tehnoloģijas un automātika161606/01/2015Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

DatZ2018, Informātika I

DatZ2019, Informātika II

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Papildliteratūra

1. LV standarti, tai skaitā: LVS EN 6017-2 līdz LVS EN 6017-12 2. Ziemeļamerikas standarti, tai skaitā NEMA ICS 19-2002 3. Datorprogrammatūras VISIO, CorelDraw, DipTrace uc. apmācības materiāli.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Радио", ISBN: ISSN-0033-765X. 2. Žurnāls "Радиомир".

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu studenti iepazīstas ar datorprogrammu izmantošanu konstruktoru dokumentācijas noformēšanā, elektroiekārtu plānu, shēmu un skiču zīmēšanu, shēmu zīmēšanas noteikumiem, apzīmējumiem, apzīmējumu bibliotēkas veidošanu, shēmu zīmēšanas standartiem. Iepazīsies ar profesionālo dizaina un konstruēšanas programmu izmantošanu tehnisko zīmējumu veidošanā. Studenti apgūst elektrisko instalāciju, spēka shēmu, apgaismes instalācijas plānu un elektronikas shēmu zīmēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina - elektrotehnisko shēmu zīmēšanu un lasīšanu, standartus, shēmu apzīmējumu lietošanu, ir sapratne par datoru programmatūras izmantošanu dokumentācijas sagatavošanā – kursa darbs;
Spēj - lasīt un zīmēt elektrotehniskās un elektronikas shēmas, praktiskās iemaņas darbā ar grafiskajām datorprogrammām – kursa darbs;
Kompetences - spēja veidot, noformēt,pārbaudīt un pielietot tehnisko dokumentāciju – kursa darbs.

Kursa plāns

1. Ievada nodarbība.
2. Enerģētikas plānu zīmēšana.
3. Darbs ar programmu VISIO.
4. Apzīmējumu bibliotēkas veidošana.
5. Kursa darba uzdevuma saņemšana, vienkāršu shēmu zīmēšana.
6. Elektrisko shēmu zīmēšana.
7. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
8. Elektrisko instalāciju shēmu zīmēšana.
9. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
10. Elektronisko shēmu zīmēšana.
11. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
12. Attēlu apstrāde dažādu programmu vidē.
13. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
14. Teksta failu veidošana ar dažādiem zīmējumiem.
15. Kursa darba noformēšana.
16. Paveiktā darba apkopojums un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursadarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko nodarbību laikā saņemtos uzdevumus studenti turpina risināt patstāvīgi, līdz tiek sasniegts kvalitatīvs rezultāts (rezultātu novērtē nākošo praktisko nodarbību laikā), darba apjoms 16h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtējumu nosaka:
1. Tehnisko attēlu rasēšanas kvalitāte un atbilstība standartiem;
2. Darba noformēšanas kvalitāte un atbilstība inženierdarba noformēšanas noteikumiem;
3. Apraksta teksta kvalitāte;
4. Sapratne par attēlos parādīto iekārtu shēmu elementiem un to darbību.

Pamatliteratūra

1. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalāciju plāni: mācību līdzeklis. LLU Tehniskās fakultātes lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studentiem. Sast.: J. Čukurs, A. Galiņš, M. Aumale. Jelgava, 2000. 67 lpp. 2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Bonn: Moeller GmbH, 2006. 546 p.