Kursa kods ETeh3029

Kredītpunkti 2

Datorgrafika enerģētikā

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2018, Informātika I

DatZ2019, Informātika II

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Apgūstot kursu studenti iepazīsies ar datorprogrammu izmantošanu konstruktoru dokumentācijas noformēšanā, elektroiekārtu plānu, shēmu un skiču zīmēšanu, shēmu zīmēšanas noteikumiem, apzīmējumiem, apzīmējumu bibliotēkas veidošanu, shēmu zīmēšanas standartiem. Tiek apgūta profesionālo dizaina un konstruēšanas programmu izmantošana tehnisko zīmējumu veidošanā. Studenti apgūs elektrisko instalāciju, spēka shēmu, apgaismes instalācijas plānu un elektronikas shēmu zīmēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina - elektrotehnisko shēmu zīmēšanu un lasīšanu, standartus, shēmu apzīmējumu lietošanu, sapratne par datoru programmatūras izmantošanu dokumentācijas sagatavošanā – praktiskie darbi;
Spēj - lasīt un zīmēt elektrotehniskās un elektronikas shēmas, praktiskās iemaņas darbā ar grafiskajām datorprogrammām – laboratorijas darbi;
Kompetences - spēja veidot, pārbaudīt un pielietot tehnisko dokumentāciju – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada nodarbība, shēmas, plāni, standarti - 2h.
2. Enerģētikas plānu zīmēšana – 2h.
3. Darbs ar programmu VISIO – 2h.
4. Apzīmējumu bibliotēkas veidošana – 2h.
5. Kursa darba uzdevuma saņemšana, vienkāršu shēmu zīmēšana – 2h.
6. Elektrisko shēmu zīmēšana – 2h.
7. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes – 2h.
8. Elektrisko instalāciju zīmēšana – 2h.
9. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes – 2h.
10. Elektronisko shēmu zīmēšana – 2h.
11. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes – 2h.
12. Attēlu apstrāde dažādu programmu vidē – 2h.
13. Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes – 2h.
14. Teksta failu veidošana ar dažādiem zīmējumiem – 2h.
15. Kursa darba noformēšanas, inženierdarba noformēšanas noteikumi – 2h.
16. Paveiktā darba apkopojums un novērtējums – 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Akumulējoša ieskaite.
Izpildīti praktisko darbu uzdevumi, uzzīmēt:
1. Vienkāršu elektronikas shēmu;
2. Sarežģītu elektronikas shēmu;
3. Elektroinstalācijas plānu objektam;
4. Spēka shēmu elektropiedziņai, vai elektroapgādei;
5. Izveidot savu shēmu apzīmējumu komplektu vadoties pēc EN standartiem.
Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem uzdotajiem praktisko darbu uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko nodarbību laikā saņemtos uzdevumus studenti turpina risināt patstāvīgi, līdz tiek sasniegts kvalitatīvs rezultāts (rezultātu novērtē nākošo praktisko nodarbību laikā), darba apjoms 48h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kvalitatīvi izpildīti visi praktisko darbu uzdevumi:
1. apgūta zīmēšanas tehnoloģija;
2. prasme rīkoties ar programmatūru;
3. pareiza standartu izmantošana;
4. apgūta tehniskās dokumentācijas un shēmu lasīšanas prasme;
5. rūpīgs darbs un attieksme.

Pamatliteratūra

1. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalāciju plāni: mācību līdzeklis. LLU Tehniskās fakultātes lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studentiem. Sast.: J. Čukurs, A. Galiņš, M. Aumale. Jelgava, 2000. 67 lpp. 2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Bonn: Moeller GmbH. 2006. 546 p.

Papildliteratūra

1. LV standarti, tai skaitā: LVS EN 6017-2 līdz LVS EN 6017-12 2. Ziemeļamerikas standarti, tai skaitā NEMA ICS 19-2002 3. Datorprogrammatūras VISIO, CorelDraw, DipTrace uc. apmācības materiāli.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Радио", ISBN: ISSN-0033-765X. 2. Žurnāls "Радиомир".

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" pilna un nepilna laika studijās.