Kursa kods ETeh3026

Kredītpunkti 1

Darbmašīnu vadības sistēmas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās mašīnas un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu, studenti iepazīsies ar elektropiedziņas pamatiem, darba mašīnu elektropiedziņu, CNC darbagaldu piedziņu un vadību, jaunākajām tendencēm elektropiedziņas vadībā, spēka elektroniku, frekvenču pārveidotājiem, to pielietošanu un programmēšanu, modernajiem mērīšanas pārveidotājiem un automātikas elementiem. Studenti iegūs pamatzināšanas par programmējamajiem loģiskajiem kontrolleriem (PLC), programmēšanas valodām un vadības algoritmu veidošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par elektropiedziņas pamatiem, jaunākajām tendencēm darbmašīnu elektropiedziņā un vadībā, spēka elektronikas un frekvenču pārveidotāju, loģisko kontrolleru uzbūvi, pielietošanu un programmēšanu;
• prasmes - saprast un lasīt darbmašīnu elektriskās shēmas, pieslēgt un programmēt programmējamos kontrollerus un frekvences pārveidotājus;
• kompetence - spēja izvēlēties un pielietot vadības un aizsardzības aparātus, programmējamos kontrollerus, frekvences pārveidotājus, mīkstās palaišanas ierīces.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Darba mašīnu piedziņa un vadība, teorētiskais apskats.
3 Sagatavošanās kursa darba izstrādei.
4 Kursa darba uzdevuma saņemšana.
5 Kursa darba izpildes plāna izstrāde.
6 Praktiskie eksperimenti atbilstoši kursa darba tēmai.
7 Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
8 Praktiskie eksperimenti atbilstoši kursa darba tēmai.
9 Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
10 Programmu un vadības algoritmu izstrāde.
11 Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
12 Programmu un vadības algoritmu izstrāde.
13 Individuāls darbs pie kursa darba uzdevuma izpildes.
14 Izstrādāto vadības algoritmu un programmu izmēģināšana.
15 Kursa darba noformēšana.
16 Paveiktā darba apkopojums un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs ar patstāvīgā darba apjomu 40h.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Leščevics P. Programmējamie loģiskie kontrolleri. Jelgava: LLU, 2008. 135 lpp.
2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Moeller GmbH, Bonn, 2006. 546 p.
3. Ribickis L., Valeinis J. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU, 2008. 286 lpp.
4. Cūbergs I.. Regulējama automātiskā elektriskā piedziņa. Rīga: RTU,1998. 68 lpp.

Papildliteratūra

1. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1997 1996. 288 lpp.
2. Power electronics and variable frequency drives: technology and applications/ Edit. By Bimal K. Bose. NewYork: IEEE Press, 1997. 640 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISBN: ISSN-0033-765X.

Piezīmes

Obl.: kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana.