Kursa kods ETeh3024

Kredītpunkti 2

Elektroiekārtu ekspluatācija

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā tiek apgūti elektroiekārtu ekspluatācijas pamatjēdzieni, galvenie elektroiekārtu parametri, elektroiekārtu racionāla izvēle un darba režīmu optimizācija. Studenti iegūst zināšanas elektroiekārtu aizsardzības ierīču aprēķinos, elektroiekārtu diagnosticēšanā, motoru, ģeneratoru, komutācijas iekārtu, sildiekārtu, apgaismošanas iekārtu ekspluatācijā. Kursā tiek aplūkota elektrotehniskā dienesta organizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par apkopes sistēmām un apkopes metodēm elektroiekārtām, kas tiek ekspluatētas atšķirīgos apstākļos. Prasmes izvēlēties elektroiekārtas un to apkopes paņēmienus atbilstoši ražošanas vajadzībām. Kompetence elektrotehnisko iekārtu uzturēšanā un apkalpošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Elektroiekārtu ekspluatācijas mērķi, uzdevumi
2 Elektroiekārtu ekspluatācijas īpašības - drošums, ilgizturība, pārslodzes spēja u.c.
3 Ekspluatācijas apstākļi un to ietekme uz elektroiekārtām
4 Atteikumu rašanās iemesli, to iedalījums
5 Apkopju un remontu sistēmu pamatprincipi
6 Apkopju periodiskums, tipveida darbi un darbietilpība
7 Elektroiekārtu aizsardzības ierīču izvēle
8 Elektromotoru īpašības, elektropiedziņas noslodzes optimizācija lauksaimniecībā
9 Apgaismošanas ierīču izvēle, apkopes
10 Sildierīču ierīču izvēle, apkopes
11 Elektroiekārtu tehniskā diagnostika, elektriskie mērījumi
12 Elektrisko kontaktu diagnosticēšana, slēdzējierīču apkopes
13 Aizsardzības un vadības aparatūras ekspluatācija
14 Elektroiekārtu remonta tehnoloģijas, pirms - un pēcremonta mērījumi, pārbaudes
15 Elektroiekārtu ekspluatācijas īpatnības lauksaimniecībā
16 Elektrotehniskā dienesta struktūra, organizācijas un pārvaldības metodes

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aizstāvēti laboratorijas darbi, izpildīti kontroldarbi, testi un sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Baltiņš A, Kanbergs A. S.Miesniece. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Māc. līdz.:Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Barkāns, J. Elektroenerģētisko sistēmu ekspluatācija. Mācību grāmata. RTU, Rīga, 2008.198 lpp.
4. Пястолов А.А, Ерошенко Г.П. Эксплуатация электрооборудования. Москва.: Колос, 1990. 283 с.

Papildliteratūra

1. Standarts LEK 002, Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, Latvijas Elektrotehnikas komisija. 2000. 224 lpp.
2. LEK 025, Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, Latvijas Elektrotehnikas komisija. 2008.120. lpp.
3. Сырых Н.Н.,Борысов Ю.С.. Организация эксплуатации электро-оборудования в животноводстве. Москва.: Колос, 1990. 76 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule: E & P. Rīga : Briga Plus. ISSN 1407-5911.
2. Electricity Journal, Elsevier science, no 07.01.1997, ISSN 1040-6190.
3. Промышленная теплотехника, Kijeva no 1979, ISSN 0204-3602.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF Lietišķās enerģētikas profesionālā bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.