Kursa kods ETeh3001

Kredītpunkti 2

Elektrotehnika un elektronika

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektrotehnikas teorētiskie pamati

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sastāv no divām daļām. Elektrotehnikas daļā apskatīti galvenie jēdzieni par līdzstrāvas, vienfāzu un trīsfāzu maiņstrāvas elektriskajām ķēdēm, magnētiskajām ķēdēm, dotas inženieranalīzes metodes. Laboratorijas darbos studenti apgūst elektrodrošību, elektriskās mērīšanas metodes, elektrotehnisko iekārtu pieslēgšanu elektriskajam tīklam un to darbības rādītāju uzņemšanu un analīzi. Elektronikas daļā dots teorētisks ievads analogās un impulsu elektronikas iekārtās. Laboratorijas darbos pētīti pusvadītāju elektronikas elementi: dažāda veida diodes un tranzistori.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: elektrotehnisko un elektronisko iekārtu darbības principus un izmantošanu – eksāmens;
Spēj: izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un aprēķinu metodes, pamatojot to izvēli, interpretēt datu apstrādes rezultātus – kontroldarbs; formulēt un kritiski izvērtēt elektrotehnikas un elektronikas pamatjautājumus, pieslēgt tīklam dažāda veida elektrotehniskās iekārtas, veikt elektrisko sistēmu darbības parametru mērījumus un teorētiskos aprēķinus – praktiskie un laboratorijas darbi;
Kompetences: orientēties elektrotehniskās un elektroniskās iekārtās un sistēmās, elektriskajos mērījumos un aprēķinu veikšanā, analizēt aprēķinu rezultātus – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Elektrodrošība. Elektriskās strāvas iedarbība. 1 h
2. Elektrotehnikas un elektronikas pamatjēdzieni. Elektrisko ķēžu galvenās komponentes, raksturlielumi, elektrisko lielumu mērīšana. 1 h
3. Līdzstrāva un maiņstrāva. Pamatlikumi un darba režīmi. 1 h
Mājas darbs 1 – Elektriskās ķēdes darba režīmi
Kontroldarbs 1 – Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
4. Magnētiskās ķēdes. Elektromagnētiskā indukcija 1 h
5. Sinusoidāla maiņstrāva – tās ģenerēšana un raksturlielumi. Elektrisko ķēžu aprēķina metodes. 1 h
Mājas darbs 2 – Virknes slēgums: aktīvā, induktīvā, kapacitatīvā pretestības
6. Maiņstrāvas ķēžu elektriskās pretestības un jaudas jēdzieni. 1 h
Mājas darbs 3 – Paralēlais slēgums: aktīvās, kapacitatīvās un induktīvās pretestības.
7. Trīsfāzu elektriskās sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi. 1 h
Kontroldarbs 2 – Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
8. Transformators. Asinhronās mašīnas uzbūve un darbības princips. Asinhronās mašīnas mehāniskā raksturlīkne. 2 h
9. Elektriskie tīkli. Jēdziens par elektroapgādi. 1 h
Kontroldarbs 3 – Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
10. Elektronisko iekārtu pamatelementi. Maiņstrāvas taisngrieži un filtri. 1 h
11. Ievads elektrisko pusvadītāju teorijā. Elektroniskie slēdži. Elektroniskie signālu pastiprinātāji un ģeneratori. Impulsu tehnikas iekārtas. 2 h
Laboratorijas darbi:
1. Drošības tehnikas un elektrodrošības instruktāža – 1h.
2. Elektroiekārtu pieslēgšana tīklam – 1h.
3. Strāvas, sprieguma, jaudas un enerģijas mērīšana vienfāžu tīklā, strāvas mērtransformatora pielietošana – 2h.
4. I, U, P, Q, S, cosφ kompleksa mērīšana. Elektriskā rezonanse (ar grafisko daļu) – 1h.
5. Trīsfāzu tīkla zvaigznes un trīsstūra slēguma pētīšana (ar grafisko daļu) – 2h.
6. Trīsfāzu aktīvās jaudas mērīšana – 1h.
7. Transformatora pētīšana – 2h.
8. Asinhronās mašīnas pētīšana, statora tinuma galu noteikšana – 2h.
9. Asinhronā dzinēja palaišana ar kontaktoru un pārslēdzot statoru Y-Δ (Ip mērīšana) – 2h.
10. Elektropiedziņas vadība, vadības dublēšana, reversēšana un vienfāžu režīms – 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmenu veido: Divi teorētiskās daļas jautājumi;
Uzdevums par studiju kursā praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi kontroldarbi, mājas darbi un laboratorijas darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm eksāmena laikā. Ir iespējams iegūt arī maksimālo vērtējumu – 10 (izcili), ja studentam ir bijis labs apmeklējums, visi darbi veikti savlaicīgi, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Pamatliteratūra

1. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā: mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 2004. 219 lpp.
2. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika. 1.daļa/lekciju konspekts. LLU TF LEI. Jelgava, 2007. 82 lpp.
3. Bunžs Z. Elektronikas pamati. Rīga: Drukātava, 2010. 164 lpp.
4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.

Papildliteratūra

1. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.
2. Baltiņš A., Kanbergs A., u.c.. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2007. 345 lpp.
3. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/

Piezīmes

Kurss iekļauts:

TF bakalaura studiju programmā “Tehniskais eksperts” obligātajā daļā;

ITF akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātnes" obligātajā daļā.