Kursa kods ETeh3001

Kredītpunkti 2

Elektrotehnika un elektronika

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasElektrotehnikas teorētiskie pamati32161629/11/2011Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vitālijs Osadčuks

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.
2. Baltiņš A., Kanbergs A., u.c.. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2007. 345 lpp.
3. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/

Piezīmes

Лurss iekļauts ITF akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātnes" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kurss sastāv no divām daļām. Elektrotehnikas daļā apskatīti galvenie jēdzieni par līdzstrāvas, vienfāzu un trīsfāzu maiņstrāvas elektriskajām ķēdēm, magnētiskajām ķēdēm, dotas inženieranalīzes metodes. Laboratorijas darbos studenti apgūst elektrodrošību, elektriskās mērīšanas metodes, elektrotehnisko iekārtu pieslēgšanu elektriskajam tīklam un to darbības rādītāju uzņemšanu un analīzi. Elektronikas daļā dots teorētisks ievads analogās un impulsu elektronikas iekārtās. Laboratorijas darbos pētīti pusvadītāju elektronikas elementi: dažāda veida diodes un tranzistori.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas par elektrotehnisko un elektronisko iekārtu darbības principiem un izmantošanu;
•prasmes pieslēgt tīklam dažāda veida elektrotehniskās iekārtas, veikt elektrisko sistēmu darbības parametru mērījumus un teorētiskos aprēķinus;
•kompetence orientēties elektrotehniskās un elektroniskās iekārtās un sistēmās, elektriskajos mērījumos un aprēķinu veikšanā.

Kursa plāns

1 Elektrisko ķēžu raksturlielumi, pamatlikumi un darba režīmi.
2 Elektrisko ķēžu aprēķina metodes.
3 Magnētiskās ķēdes. Elektromagnētiskā indukcija
4 Sinusoidāla maiņstrāva – tās ģenerēšana un raksturlielumi.
5 Maiņstrāvas ķēžu elektriskās pretestības un jaudas jēdzieni.
6 Trīsfāzu elektriskās sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi.
7 Transformators.
8 Asinhronās mašīnas uzbūve un darbības princips.
9 Asinhronās mašīnas mehāniskā raksturlīkne.
10 Elektriskie tīkli. Jēdziens par elektroapgādi.
11 Elektronisko iekārtu pamatelementi.
12 Maiņstrāvas taisngrieži un filtri.
13 Ievads elektrisko pusvadītāju teorijā
14 Elektroniskie slēdži.
15 Elektroniskie signālu pastiprinātāji un ģeneratori.
16 Impulsu tehnikas iekārtas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtotas starpieskaites par laboratorijas darbiem, teorētiskie kolokviji un aprēķina darbi par kursa daļām. Nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā: mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 2004. 219 lpp.
2. Klegeris I.Ž. Lietišķā elektrotehnika. 1.daļa/lekciju konspekts. LLU TF LEI. Jelgava, 2007. 82 lpp.
3. Bunžs Z. Elektronikas pamati. Rīga: Drukātava, 2010. 164 lpp.
4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.