Kursa kods ETeh2020

Kredītpunkti 1

Elektriskie mērījumi

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijasElektriskās tehnoloģijas un automātika21/01/2015Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Aleksejs Gedzurs

Inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Papildliteratūra

1. Klegeris I.Ž. Elektrisko lielumu mērīšana. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas 2. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika

Kursa anotācija

izstrādājot kursa darbu studenti apgūst: metroloģijas pamatjēdzienus; kļūdu teorijas pamatus; mēraparātu izvēlei metroloģisko pamatojumu; elektriskos mēraparātus, mēriekārtas un informatīvās sistēmas; elektrisko lielumu: strāvas, sprieguma, elektriskās pretestības, aktīvās, reaktīvās un pilnās jaudas, jaudas koeficienta un aktīvās un reaktīvās enerģijas mērīšanu; neelektrisko lielumu mērpārveidotājus; elelektrisko lielumu mērīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par elektrisko mēraparātu un mērpārveidotāju uzbūvi, īpašībām un raksturlielumiem, elektrisko lielumu mērīšanu. Prasmes orientēties un novērtēt elektrisko mēraparātu tehniskos parametrus, mērīšanas shēmas, veikt elektriskos mērījumus un shēmu darba režīmu inženiertehniskos aprēķinus. Izvēlēties atbilstošus elektriskos mēraparātus un tipveida slēgumus atsevišķu elektrisko ķēžu parametru mērīšanai. – Kursa darbs.

Kursa plāns

1. Tēmas izvēle.
2. Darba plāna izstrāde.
3. Informācijas avotu meklēšana.
4. Literatūras materiālu sistematizēšana un analīze. – 3h
5. Ievada izstrāde.
6. Teorētiskās daļas izveide. – 2h
7. Praktiskās daļas izstrāde. – 2h
8. Aprēķinu veikšana.
9. Iegūto rezultātu salīdzināšana un analizēšana. Secinājumu formulēšana.
10. Kursa darba prezentācijas izstrāde un darba aizstāvēšana. – 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Kursa darba apjoms – vismaz 12 lpp. Prezentācijas laiks 6 –10 min.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba atzīme sastāv no noformēšanas daļās (30%), darba satura (30%) un prezentācijas (40%)

Pamatliteratūra

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008, 78 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas 2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp. 3. Tumanski S. Principles of electrical measurement. New York: Tailor&Francis, 2006. 488 p.