Kursa kods ETeh2002

Kredītpunkti 2

Automatizācija

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa anotācija

Automātikas un ražošanas automatizācijas pamati. Automātiskās vadības objekti, sistēmas un vadības principi. Automātikas elementi. Diskrētās vadības sistēmas un elementi.Loģikas algebra un loģiskās vadības sistēmu analīze. Automātiskās vadības sistēmas (AVS). AVS statika. Lineārās un nelineārās AVS. AVS matemātiskā modelēšana. Stacionāro un mobilo procesu automatizācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 AVS pamatjēdzieni un sistēmu klasifikācija.
3 Mērīšanas pārveidotāji.
4 Vadības problēmas automātiskās regulēšanas sistēmās.
5 Atgriezeniskā saite.
6 Pastiprinātāji un pārveidotāji.
7 Diskrētās vadības sistēmas.
8 Loģikas algebra.
9 Automātiskās regulēšanas sistēmu statika.
10 ARS objektu un elementu vienādojumi.
11 Diferenciālvienādojuma sastādīšana un tā linearizācija.
12 Dinamiskie tipveida posmi.
13 Jēdziens par posmu un sistēmu pārvades funkcijām.
14 ARS raksturlīknes.
15 Lineāru stacionāru ARS stabilitāte.
16 Ražošanas tehnoloģisko procesu automatizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ieskaitīti kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgie darbi

Pamatliteratūra

1. A. Šnīders. Tehnoloģisko procesu automatizācijas teorētiskie pamati: Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLA, 1986. – 67 lpp.
2. V. Strigins. Automātika un skaitļoðanas tehnika. – R.:Zvaigzne, 1979. – 288 lpp.
3. И.Ф.Бородин. Технические средства автоматики. - М., Агропромиздат, 1986. -273с.
4. A. Šnīders, A. Grundulis, P. Leščevics. Automātika un ražošanas procesu automatizācija: Metodiskie norādījumi. – Jelgava: LLA, 1986. – 57 lpp.

Papildliteratūra

1. J. Osis. Automātiskā vadība un regulēšana. – R.: Zvaigzne, 1969. – 266 lpp.
2. Ernest O. Dobelin. Measurement Systems. Application and design.- New York, 1990. –960 p.
3. V. Lazdiņš. Automobīļu tehnisko apkopju un remonta automatizācijas pamati. – R.: Zvaigzne, 1976. – 292 lpp.
4. Бородин И.Ф., Недилько Р.М. Автоматизация технологических процессоф. – М.: Агропромиздат, 1986 – 386 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Enerģētika un sabiedrība". Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība

Piezīmes

Priekšmets iekļauts TF autotransporta bakalaura studiju programmas obligātajā daļā ,8. semestrī.