Kursa kods EnerP008

Kredītpunkti 6

Tehnoloģijas enerģētikā

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Ener4001, Elektrodrošība

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Students apgūst enerģētisko iekārtu uzbūvi un darbības principus, lauksaimniecības objektu un uzņēmumu energoapgādi, iepazīstas ar siltuma un elektroenerģijas avotiem, prakses uzņēmuma elektroinstalācijas un siltumpārvades līniju shēmām, drošības tehniku darbā ar elektroiekārtām, apgūst elektroiekārtu un siltuma iekārtu montāžas pamatdarbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: lauksaimniecības un rūpniecības objektu un uzņēmumu elektrisko un siltumtehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principus, apkopes un montāžas darbu specifiku.
Spēj: veikt galvenos energoiekārtu montāžas un apkalpošanas darbus.
Kompetences: elektroinstalācijas un siltumtīklu veida izvēle, to montāžas pamattehnoloģijas, patērētāja energoiekārtu izvēli, montāžas un apkalpošanas pamattehnoloģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārēja iepazīšanās ar prakses objektu. Iepazīties ar drošības tehniku (1. diena)
2. Tehniska, tehnoloģiska un ekonomiska rakstura dokumentālas informācijas analīze. (2-5 dienas)
3. Iepazīties ar energoiekārtas izvēli konkrētos tehnoloģiskajos procesos. (2.-5.nedēļa)
4. Iepazīties ar tehnoloģiskajos procesos pielietoto energoiekārtu instalācijas tehnoloģijām. (2.-5.nedēļa)
5. Piedalīšanās energoiekārtu montāžas un apkalpošanas darbos. ( 2.-5.nedēļa)
6. Prakses laikā iegūto zināšanu apkopošana. Atskaites izstrāde. (6.nedēļa)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praksei jābūt pilnībā nostrādātai.
Prakses atskaitei uzrakstītai un aizstāvētai.
Vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses atskaites izstrāde atbilstoši prakses programmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaitei saturiski un pēc apjoma jāatbilst prakses programmā prasītajam.
Vērtējumu nosaka prakses atskaites saturiskā un noformējuma kvalitāte un apjoms, kā arī pie aizstāvēšanas uzrādītās studenta zināšanas un spējas orientēties praksē apgūtajā.
Vērtējumu var ietekmēt prakses uzņēmuma atsauksme par praktikantu.

Pamatliteratūra

1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2007. 480. lpp. 2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342. lpp. 3. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas. 1. daļa. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 97 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.

Papildliteratūra

1. Šeļegovskis R. Prakse – 2. No: Metodiskie norādījumi TF studentiem – praktikantiem profesionālajā bakalauru studiju programmā „Lauksaimniecības enerģētika”. Jelgava, 2007, 12.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija: profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga : Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Prakse iekļauta TF l/s enerģētikas studiju programmas obligātajā daļā.