Kursa kods Ener5012

Kredītpunkti 2

Lopkopības darbu automatizācija

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Genādijs Moskvins

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Automatizācijas pamatelementu klasifikācijas. Automātiskās vadības sistēmas. Tehnoloģisko parametru devēji (temperatūras, līmeņa, foto, stāvokļa, mitruma, vielas sastāva). Ieejas elementi, starpelementi un izejas elementi. Vielas daudzuma un līmeņa kontroles devēji. Automatizācijas pamatshēmas (temperatūras, līmeņa, stāvokļa, apgaismojuma kontrolei un regulēšanai).. Faziloģika.. PID regulēšana. Lopkopības darbu automatizācija. Automatizācijas piemēri lauksaimniecībā. Funkcionālās shēmas. Automatizēto tehnoloģisko procesu monitorings un vizualizācija (HMI / SCADA).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - lopkopības darbu automatizācijas, tehnoloģisko objektu, iekārtu un procesu analīzes un sintēzes, automatizēto procesu, mašīnu un elementu projektēšanas un aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšana un optimizācija, matemātisko modeļu un fizikālo procesu apzināšana, pielietošanas iespēju analīzes un darbības kvalitātes uzlabošanas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā.
• prasmes - izvēlēties un pamatot lopkopības darbu tehnoloģisko procesu, iekārtu, mašīnu un elementu automatizācijas komponentes, optimālos darba režīmus, analizēt automatizētos procesus, sastādīt, saslēgt un eksperimentāli pārbaudīt lopkopības darbu automatizācijas elektriskās, funkcionālās un elektropiedziņas blokshēmas, veikt teorētiskos aprēķinus, novērtēt lopkopības darbu automatizācijas efektivitāti un kvalitāti.
• kompetence - lopkopības automatizēto procesu un iekārtu vadības principa un optimālo režīmu izvēlē, darbības kvalitātes novērtēšanā un tās uzlabošanas risinājumu izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehnoloģisko procesu automatizācijas pamatjēdzieni. Automatizētās un automātiskās vadības sistēmas.
2 Automatizācijas objekti un vadības principi. Vadības sistēmu un elementu klasifikācijas
3 Funkcionālās shēmas. Elementu grafiskie apzīmējumi. Automatizēto tehnoloģisko procesu vizualizācija (HMI / SCADA).
4 Automatizēto un automātisko sistēmu uzbūves paradigmas. Atgriezeniskā saite.
5 Ieejas elementi, starpelementi un izejas elementi.
6 .Signālu pastiprinātāji un pārveidotāji. Izpildmehānismi un izpildierīces
7 Releji un palaidēji. Speciālas nozīmes releji
8 Tehnoloģisko parametru kontroles devēji. PID regulēšana.
9 Vielas kvalitātes, daudzuma un līmeņa kontroles devēji.
10 Ierīces lauksaimniecības ražošanas procesu automatizācijai un kontrolei.
11 L/s produkcijas kvalitātes un atbilstības kontroles automatizācija. Elektroniskais "deguns" un elektroniskā "mēle".
12 Automātikas shēmas. Automatizācijas piemēri un pielietojumi lauksaimniecībā.
13 Tehnoloģiska procesa parametru automātiska uzturēšana noteiktajā diapazonā. Faziloģika.
14 Lopkopības darbu automatizācija. Automatizācijas specifika lauksaimnieciībā.
15 Intelektuālas mērīšanas un dozēšanas ierīces.
16 Automatizācijas ekonomiska efekta un efektivitātes novērtēšana, attīstības perspektīvas un iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi nokārtota teorētiskā ieskaite, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs.

Pamatliteratūra

1. Moskvins G. Automatizācija. Mācību grāmata. ISBN 978-9984-784-81-6, Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
2. Moskvins G. Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas. Mācību grāmata. ISBN 978-9984-784-62-5, Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
3. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.
4. Smith C., Corripio A.. Principles and Practice of Automatic Process Control. New York: John Willey& Sons Inc., 1997. 768p.

Papildliteratūra

1. Šnīders A. Tehnoloģisko procesu automatizācijas teorētiskie pamati. Jelgava: LLA, 1986. 67 lpp.
2. Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija. 2008. 60 lpp.
3. Goldreich O.. Computational Complexity: a Conceptual Perspective. Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2008. 606 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un automatizācija. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589. www.baltenergy.com; sk.15.02.2011

Piezīmes

Izv.: kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmā, 3. semestrī.