Kursa kods Ener5009

Kredītpunkti 2

Tehnoloģisko procesu automatizācija

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Genādijs Moskvins

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija


Tehnoloģisko procesu automatizācijas paradigma un uzbūves principi. Automatizācijas iekārtu un pamatelementu klasifikācija. Tehnoloģisko parametru devēji (temperatūras, līmeņa, foto, stāvokļa, mitruma, vielas sastāva). Ieejas elementi, starpelementi un izejas elementi. Automatizācijas pamatshēmas (temperatūras, līmeņa, stāvokļa, apgaismojuma kontrolei un regulēšanai). Vadības shēmas un matemātiskie modeļi. Intelektuālās mērīšanas Ierīces un sensori. PID regulēšana. Faziloģika. Funkcionālās shēmas. Automatizēto tehnoloģisko procesu monitorings un vizualizācija (HMI/SCADA).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - ražošanas, rūpniecības, lauksaimniecības tehnoloģisko objektu, iekārtu un procesu analīzes un sintēzes, automatizēto procesu, mašīnu un elementu projektēšanas un aprēķinu metodes, darba režīmu modelēšana un optimizācija, matemātisko modeļu un fizikālo procesu apzināšana, pielietošanas iespēju analīzes un darbības kvalitātes uzlabošanas teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā;
• prasmes - izvēlēties un pamatot tehnoloģisko procesu, iekārtu, mašinu un elementu automatizācijas komponentes, optimālos darba režīmus, analizēt automatizētos procesus, sastādīt, saslēgt un eksperimentāli pārbaudīt automatizēto un automātisko procesu elektriskās funkcionālās un elektropiedziņas blokshēmas, veikt teorētiskos aprēķinus, novērtēt automatizēto procesu kvalitāti.
• kompetence - automatizēto procesu un iekārtu vadības principa un optimālo režīmu izvēlē, darbības kvalitātes novērtēšanā un tās uzlabošanas risinājumu izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tehnoloģisko procesu automatizācijas paradigma.
2 Automatizācijas objekti un to vadības principi. Automātikas elementu klasifikācijas
3 Principiālās un funkcionālās shēmas. Elementu grafiskie apzīmējumi.
4 Automatizēto un automātisko sistēmu uzbūves principi. Atgriezeniskā saite.
5 Automatizētās un automātiskās vadības sistēmas. Ieejas elementi, starpelementi un izejas elementi.
6 .Signālu pastiprinātāji un pārveidotāji. Izpildmehānismi un izpildierīces
7 Releji un palaidēji. Speciālas nozīmes releji
8 Tehnoloģisko parametru kontroles devēji.
9 Vielas daudzuma un līmeņa kontroles devēji. Intelektuālas automātiskās mērīšanas un dozēšanas ierīces.
10 Ierīces ražošanas procesu automatizācijai un kontrolei.
11 Vielas kvalitātes un atbilstības kontroles automatizācija. Elektroniskais "deguns" un elektroniskā "mēle".
12 Automātikas shēmas un to pielietojumi.
13 Tehnoloģiska procesa parametru automātiska uzturēšana noteiktajā diapazonā.
14 Faziloģika un Ešbija princips automātikā.
15 Automatizēto tehnoloģisko procesu monitorings un vizualizācija (HMI/SCADA).
16 Automatizācijas ekonomiska efekta un efektivitātes novērtēšana, attīstības aktualitātes un perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi nokārtota teorētiskā ieskaite, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgs darbs.

Pamatliteratūra

1. Moskvins G.. Automatizācija. Mācību grāmata. ISBN 978-9984-784-81-6, Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
2. Šnīders A.. Tehnoloģisko procesu automatizācijas teorētiskie pamati. Jelgava: LLA, 1986. 67 lpp.
3. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.
4. Smith C, Corripio A.. Principles and Practice of Automatic Process Control. New York: John Willey& Sons Inc., 1997. 768p.

Papildliteratūra

1. Moskvins G. Intelektuālās sistēmas un tehnoloģijas. Mācību grāmata. ISBN 978-9984-784-62-5, Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.
2. Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija. 2008. 60 lpp.
3. Goldreich O. Computational Complexity: a Conceptual Perspective. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008. 606 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un automatizācija. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem. Rīga: Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589. www.baltenergy.com; sk.15.02.2011

Piezīmes

Obl.izv.: kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammā "Lauksaimniecības enerģētika" pilna un nepilna laika studijās.