Kursa kods Ener4037

Kredītpunkti 1

Energoekonomika

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Enerģētika (nav zn)161608/12/2015Enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf
2. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "L. enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa darbā tiek pielietoti problēmsituāciju risināšanas principi uzņēmējdarbības izvērtēšanai enerģētikā un ar enerģētiku saistītās nozarēs. Tiek izvērtēti ekonomiskie aspekti alternatīvo (atjaunīgo) enerģijas veidu izmantošanā tautsaimniecībā, novērtējot to pielietošanas tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un ekonomiskos aspektus, kā arī nepieciešamību taupīt enerģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par enerģētikas nozares ekonomiku - teorētiskie un praktiskie aspekti un tendences
• prasmes - inovērtēt enerģētikas tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem;
• kompetence - enerģētikas komercializācijas novērtējums, tehnisko, tehnoloģisko, sociālo, ekonomisko un finanšu aspektu izvērtējums

Kursa plāns

1 Kursa darba tēmas izvēle - energouzņēmuma atlase
2 Teorētiskās literatūras izpēte par darba tēmu
3 Teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodikas izvēle
4 Datu vākšana, eksperimemtālie pētījumi
5 Datu vākšana, eksperimemtālie pētījumi
6 Datu vākšana, eksperimemtālie pētījumi
7 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
8 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
9 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
10 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
11 Kursa darba noformēšana
12 Kursa darba noformēšana
13 Kursa darba noformēšana
14 Kursa darba noformēšana
15 Kursa darba noformēšana
16 Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs, vērtējums ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th edition. The Fairmont Press: GA., 2009. 847 p.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Mācību līdzeklis, Rīga, 2006. 136 lpp.
3. Kaltschmitt M.,Streicher W., Wiese A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment. Berlin; New York: Springer Press, 2007. 564 p.