Kursa kods Ener4036

Kredītpunkti 1

Elektrostacijas un tīkli

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektroapgāde

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums16.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Izstrādājot kursa darbu, studenti iepazīstas un iegūst iemaņas pielietot transformatora jaudas izvēles metodiku, ņemot vērā slodzes specifiku; elektrostaciju un apakšstaciju shēmas un veidus; īsslēguma strāvu aprēķinu metodiku; nosacījumus, pēc kuriem izvēlas apakšstacijas iekārtas; elektroenerģijas zudumu aprēķinu metodiku apakšstacijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par elektropārvades tīkla struktūru, uzbūvi un to elementiem, elektrostaciju un apakšstaciju veidiem un nozīmi elektroapgādes sistēmā
• prasmes: veikt nepieciešamos elektroiekārtu parametru aprēķinus un atbilstoši aprēķiniem izvēlēties elektropārvades iekārtas (transformatoru, jaudas slēdžus u.c.).
• kompetence: no tehniski ekonomiskā viedokļa novērtēt projekta stadijā un ekspluatācijā esošas elektroapgādes iekārtas atbilstību iepriekš veiktajiem inženieraprēķiniem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba tēmas izvēle, mērķu un uzdevumu formulēšana.
2 Apraksta daļas izstrāde.
3 Slodžu grafiku sastādīšana.
4 Transformatora izvēle pēc slodzes aplēses jaudas.
5 Apakšstacijas shēmas izvēle un projektēšana.
6 Īsslēguma strāvas aprēķins.
7 110 kV jaudas slēdžu un atdalītāju izvēle.
8 110 kV mērmaiņu izvēle.
9 110 kV kopnes izvēle.
10 20; 10 un 6 kV jaudas slēdžu izvēle.
11 20; 10 un 6 kV atdalītāju izvēle.
12 20; 10 un 6 kV mērmaiņu izvēle.
13 20; 10 un 6 kV kopņu izvēle.
14 Pašpatēriņa transformatora un tā aizsardzības iekārtu izvēle.
15 Elektroenerģijas zudumu aprēķini apakšstacijās.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Slodžu grafiku konstruēšana, transformatora jaudas izvēle.
2. mājas darbs. Īsslēguma strāvas aprēķins.
3. mājas darbs. Elektrodinamiskie un termiskie aprēķini īsslēguma gadījumā.
4. mājas darbs. Apakšstaciju iekārtu izvēle, ņemot vērā elektrodinamiskos un termiskos nosacījumus.
5. mājas darbs. Pašpatēriņa transformatora izvēle un aizsardzība, elektroenerģijas zudumu aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba novērtēšana notiek atbilstoši kursa projekta sākumstadijā izvirzītajiem uzdevumiem. Kursa darbā ir korekti jāizpilda visas atbilstošās formulas, un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem korekti jāizvēlas apakšstaciju iekārtas.

Pamatliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miestniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp. 2. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 472 lpp. 3. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 337 lpp.

Papildliteratūra

1. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 3 daļas. Rīga: RVT, 2006. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibas/esf-gramatas/743-poligrafija-un-kimija 2. Anderson P.M., Fouad A.A. Power System Control and Stability. Wiley-Interscience, 2003. 658 p. 3. Tleis N.D. Power Systems Modelling and Fault Analysis: theory and practice. Oxford: Newnes is an imprint of Elsevier, 2007. 625 p. Pieejams arī LLU tīklā - datubāzes EBSCO e-books datubāzes elektroniskā grāmata. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=211525&site=ehost-live&scope=site

Piezīmes

Obl.: kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" specializācijas "Energoapgāde" pilna un nepilna laika studijās.