Kursa kods Ener4033

Kredītpunkti 3

Elektrostacijas un tīkli

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektroapgāde

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener4003, Elektroapgāde un tarifi

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst elektroenerģijas pārvades problemātiku, enerģētikas attīstības programmas, elektrisko staciju un apakšstaciju shēmas, to darbības principus, slodžu grafikus, iekārtu strāvas vadošo daļu izvēli un pārbaudi, īsslēguma strāvas aprēķina metodes, reaktīvās jaudas kompensēšanas veidus; mērmaiņus. Studenti iepazīstas ar elektriskā loka veidiem un struktūru, tā dzēšanas metodēm. Studenti apgūst sarežģīto elektrisko tīklu aprēķinu un tajos ietilpstošo vadu šķērsgriezuma aprēķinu metodes, elektroapgādes tīklu modelēšanu izmantojot MATLAB apakšprogrammu Simulink.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina apakšstaciju uzbūvi un tās parametrus, aparatūras uzbūvi un pielietošanu, elektroapgādes tīklu darba režīmus un to regulēšanas principus - 1. un 2. kontroldarbs.
Spēj veikt apakšstaciju un elektropārvades tīklu elementu inženieraprēķinus un atbilstoši nosacījumiem izvēties apakšstacijas iekārtas – 1.-4. mājas darbs.
Kompetences: elektrostaciju elementu parametru aprēķināšana un atbilstošu iekārtu izvēle, to darbības novērtēšana un parametru optimizēšana – mājas darbs, ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektroenerģētikas pārvades sistēmu stāvoklis Latvijā un pasaulē – 2 h.
2. Slodžu grafiki – 2 h.
3. Elektrostaciju veidi un to nozīme elektroapgādes sistēmā – 2 h.
4. Elektrostaciju uzbūve un shēmas – 2 h.
5. Apakšstaciju veidi, uzbūve un shēmas – 2 h.
6. Tīkla transformatora jaudas un transformatora punkta vietas izvēle – 2 h.
7. Elektroapgādes iekārtu un elementu izvēle ņemot vērā elektrodinamiskos un termoizturības nosacījumus – 2 h.
1. kontroldarbs. Elektrostaciju veidi, slodžu grafiki, apakšstacijas shēmas.
8. Vadu šķērsgriezuma izvēle sarežģītiem elektroapgādes tīkliem – 2 h.
9. Īsslēguma strāvas aprēķinu metodes.
10. Elektrostaciju strāvu vadošās elementi - lokanās un cietās kopnes, strāvvadi u.c – 2 h.
11. Frekvences regulēšana elektriskajos tīklos – 2 h.
12. Sprieguma regulēšana elektriskajos tīklos – 2 h.
13. Elektropārvades sistēmas darba stabilitāte un caurlaides spēja – 2 h.
14. Elektrisko tīklu aprēķini izmantojot speciālās datorprogrammas – 2 h.
2. kontroldarbs. Elektropārvades sistēmas režīmi, to regulēšanas principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaiti veido kontroldarbs ar četriem jautājumiem.
Visiem praktiskiem darbiem ir jābūt izpildītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Slodžu grafiku konstruēšana, transformatora jaudas izvēle.
2. mājas darbs. Īsslēguma strāvas aprēķins.
3. mājas darbs. Elektrodinamiskie un termiskie aprēķini īsslēguma gadījumā.
4. mājas darbs. Apakšstaciju iekārtu izvēle, ņemot vērā elektrodinamiskos un termiskos nosacījumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no ieskaites uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miestniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp. 2. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 472 lpp. 3. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 337 lpp.

Papildliteratūra

1. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 3 daļas. Rīga: RVT, 2006. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibas/esf-gramatas/743-poligrafija-un-kimija 2. Anderson P.M., Fouad A.A. Power System Control and Stability. Wiley-Interscience, 2003. 658 p. 3. Tleis N.D. Power Systems Modelling and Fault Analysis: theory and practice. Oxford: Newnes is an imprint of Elsevier, 2007. 625 p. Pieejams arī LLU tīklā - datubāzes EBSCO e-books datubāzes elektroniskā grāmata. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=211525&site=ehost-live&scope=site

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" specializācijas "Energoapgāde" pilna un nepilna laika studijās.